•  
  •  

 

 

  Уважаеми родители ,

Срок за подаване на заявления за 7 свободни места след 3 класиране - от 25.06.2020г. до 14.09.2020г.

Приети ученици на трето класиране - прием в 1 клас  няма.Свободни места след трето класиране - 7.

Свободни места за трето класиране -прием в 1 клас - 7.

Приети  ученици на второ класиране - 4  .

Списък на ученици приети след второ класиране :

 

Вх. №

Име

Брой точки

49А/21.04.2020г

Виктория Бориславова Борисова

100

65/18.05.2020г

Светла Ивова Стефанова

80

51/22.04.2020г

Иван Иванов Иванов

100

52/23.04.2020г

Димитър Велиславов Димитров

100

53/23.04.2020г

Станислав Атанасов Стоев

100

54/28.04.2020г

Божидар Николаев Цветин

100

55/28.04.2020г

Елизабет Петкова Стоянова

100

61/30.04.2020г

Даниел Мигленов Симеонов

100

62/12.05.2020г

Никола Богданов Миланов

100

63/14.05.2020г

Стефка Любкова Асенова

100

64/15.05.2020г

Анджелика Андреева Георгиева

100

66/18.05.2020г.

Виктория Емилова Петрова

80 - след второ класиране

68/18.05.2020г.

Георги Момчилов Иванов

80- след второ класиране

69/18.05.2020г.

Николета Ивова  Симеонова

60 - след второ класиране

71.19.05.2020г.

Филипа Петрова Петрова

60 - след второ класиране

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 14.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Свободни места за 1клас за второ класиране-11.

Записани  ученици от първо класиране -11.

49А/21.04.2020г

Виктория Бориславова Борисова

65/18.05.2020г

Светла Ивова Стефанова

51/22.04.2020г

Иван Иванов Иванов

52/23.04.2020г

Димитър Велиславов Димитров

53/23.04.2020г

Станислав Атанасов Стоев

54/28.04.2020г

Божидар Николаев Цветин

55/28.04.2020г

Елизабет Петкова Стоянова

61/30.04.2020г

Даниел Мигленов Симеонов

62/12.05.2020г

Никола Богданов Миланов

63/14.05.2020г

Стефка Любкова Асенова

64/15.05.2020г

Анджелика Андреева Георгиева

 

      Приети на първо класиране ученици в 177ОУ 

                             01.06.2020г. 

Вх. №

Име

Брой точки

49А/21.04.2020г

Виктория Бориславова Борисова

100

50/22.04.2020г

Ивелина Цветелинова Стефанова

100

51/22.04.2020г

Иван Иванов Иванов

100

52/23.04.2020г

Димитър Велиславов Димитров

100

53/23.04.2020г

Станислав Атанасов Стоев

100

54/28.04.2020г

Божидар Николаев Цветин

100

55/28.04.2020г

Елизабет Петкова Стоянова

100

61/30.04.2020г

Даниел Мигленов Симеонов

100

62/12.05.2020г

Никола Богданов Миланов

100

63/14.05.2020г

Стефка Любкова Асенова

100

64/15.05.2020г

Анджелика Андреева Георгиева

100

56/29.04.2020г

Габриела Бориславова Палева

80

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

 

 

 

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графика за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

 

Важните дати за кандидатстващите са:

- До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

- Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията и реда и начина за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

- На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

                                 

 

 Прием За учебната 2020/2021г.

 

                                         I.ЗАПОВЕД №  150/16.03.2020г.   НА ДИРЕКТОРА НА 177ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

        ІІ.Утвърден Прием в първи клас - 22ученика

        IІІ.    Необходими документи:

1.Удостоверение за раждане/копие/.

2.  Заявление /по образец ,посочен по долу /.

3.Лична карта на родител/настойник/-еднократно за сверяване на данните.

IV.Заявленията се подават по електронен път на имейл : ou_177_1959@abv.bg  ,

при невъзможност по електронен път след предварително обаждане на сл.телефон - 0876972244 или  0878017006

се подават лично от родител в уговорен час и ден при спазване на противоепидемичните изисквания.

 

  

 

 

  177 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

            с.Световрачене, район Нови Искър, ул. ”Софийска” 23,

            тел. 0876972244, , e-mail: ou_177@abv.bg

 

ДО ДИРЕКТОРА

НА ..................................                                                                вх. №………………….

З А Я В Л Е Н И Е

От ………………………………………………………………………………………..

/три имена на родителя/настойника/

Постоянен/настоящ адрес ................................................................................................

 Телефон за връзка ............................................ e-mail ...................................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми

..................................................................................................................................................

да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 20.../20 ... година.

 

Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:

1.

2.

 

3.

 

 

 

 

 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

Посочва се най-благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес. Изписва се район, ж.к., квартал, улица, №, бл., ет., ап.

 

8.1

ПЪРВА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище.

 

 

8.2

ВТОРА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

 

 

8.3

ТРЕТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

 

 

8.4

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

 

 

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

Да/Не

 

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.

 

 

8.6.

Дете с един или двама починали родители - 6 т.

 

 

8.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 4 т.

 

 

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.

 

 

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.

 

 

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т.

 

 

8.11.

Деца-близнаци - 5 т.

 

 

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището - 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

 

 

8.13.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е поголям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:

 

  1. ……………………………………………………………………………...
  2. ………………………………………………………………………………

 

Заявявам, че /желая/ не желая/ синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.

 

Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

 

Уведомен съм, че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

Информиран съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

 

           Родител:                                     

          

         Служител:

 

                   /име, фамилия и подпис/

                   /име, фамилия и подпис/  

 

           
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с  Решение №129 по Протокол №72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2020 г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 21.04.2020 г.

до 21.05.2020 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

01.06.2020 г.в17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 02.06.2020г.

до 05.06.2020г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

08.06.2020г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 09.06.2020 г. до 15.06.2020г вкл. до 12.00 ч./На 09.06.и 11.06.заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО поБЕЛ и Математика за 7 кл./

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

15.06.2020 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 16.06.2020 г. до 18.06.2020г вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

18.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 19.06.2020 г. до 22.06.2020г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване заявление за участие в трето класиране.

22.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

23.06.2020г. до 24.06.2020г. 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.

24.06.2020 г. в 18.00ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 25.06.2020 г.

до 14.09.2020 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-гра

III.Прилежащи райони-177ОУ- с.Световрачене,с.Подгумер,с.Войнеговци ,с.Кубратово

 

Раздел IV. КРИТЕРИИ

8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

 
 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - за първа, втора, трета и четвърта групи

8.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на 
детето, издадено от съответната районна администрация 
/приложение № 16 към чл. 24, ал. 1  от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; 
Копие на удостоверение за раждане на детето.
Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.2.

Втора група деца с постоянен/настоящ адрес вприлежащия район на училището повече от 1година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

8.3.

Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година предиподаване на заявлението.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

8.4.

Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

 


 

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с един или двама починали родители - 6 т.

Копия от Акт за смърт на родителите.

8.7.

Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището - 4 т.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.

Удостоверява се от училището.

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

 

 

Копие от удостоверение за раждане на детето.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето

8.11.

Деца-близнаци - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата.

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

Информация

 

Календар

 

Контакти