•  
  •  

 

 

177 КИРИЛ И МЕТОДИЙ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

формула, определена със Заповед № СОА20-РД09-1391/25.02.2020 Г.

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

6109

вътрешни трансфери

465 220

131 757

116 652

108 258

108553

 

 

Общо приходи

465 220

131 757

116 652

108 258

108553

 

 

 
 

 

3322 Общообразователни училища

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

0101

заплати и възнаграждения на персонала нает по труд

310 000

77 500

77 500

77 500

77500

ДО

0205

изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо

6 600

0

6 600

0

0

ДО

0551

осигурителни вноски от работодатели за ДОО

44 082

11020

11020

11021

11021

ДО

0552

осигурителни вноски от работодатели за УПФ

11790

2 947

2 948

2 947

2948

ДО

0560

здравно-осигурителни вноски от работодатели

14 880

3 720

3 720

3 720

3720

ДО

1011

Храна

6 298

2 837

1 154

1153

1154

ДО

1013

Постелен инвентар и облекло

1500

0

1500

0

0

до

1015

материали

10 000

2 500

2 500

2 500

2500

до

1016

вода, горива и енергия

15 000

3 750

3 750

3 750

3750

до

1020

разходи за външни услуги

23 839

6 252

5 960

5 667

5960

ДО

1030

Текущ ремонт

20 000

20 000

0

0

0

ДО

1098

други разходи, некласифицирани в другите параграфи

0

0

0

0

0

 

 

Общо за дейност 3322

463 989

130 526

116 652

108 258

108553

 

3389

Други дейности по образованието

 

 

 

 

 

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

1020

разходи за външни услуги

931

931

0

0

0

 

 

Общо за дейност 3389

931

931

0

0

0

 
 
 

 

 
 

 

 

 

                 
 

4437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

1012

Медикаменти

300

300

0

• 0

0

 

 

Общо за дейност 4437

300

300

0

0

0

 

 

 
   

Общо приходи Общо разходи

 

465 220                131 757

465 220                131 757

 

116 652                  108 258                    108553

116 652                  108 258                    108553

 
   

Счетоводител:

Директор:

 

 

 

 

 

 

                              177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
                                  Отчет за бюджета по прихода
                                    за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      6100 Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни                     139256,00 139256,00 0,00 0,00    
      6109 Предоставени трансфери /-/                                   139256,00 139256,00 0,00 0,00    
      8800 Временно съхранявани средства и средства                     4385,00 4385,00 0,00 0,00    
      8803 средства на разпореждане предоставени / събрани от           4385,00 4385,00 0,00 0,00    
      9500 Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-                     0,00 0,00 0,00 0,00    
                 
    Всичко за прихода 143641,00 143641,00 0,00 0,00    
                 
                 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отчет за бюджета по разхода
за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      100 За персонал по извънтрудови правоотноoен                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      101 Заплати на персонал по трудови правоотношения                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      200 Други възнаграждения и плащания за персонала                     1839,00 1839,00 0,00 0,00    
      202 За персонал по извънтрудови правоотношения                     1650,00 1650,00 0,00 0,00    
      209 За нещатен персонал по трудови правоотно-болнични                189,00 189,00 0,00 0,00    
      500 Задължителни Осиг. вноски от работодател                     15124,00 15124,00 0,00 0,00    
      551 ДОО от работодател                                           9098,00 9098,00 0,00 0,00    
      552 УПФ от работодателя                                          1889,00 1889,00 0,00 0,00    
      560 ЗОВ от работодателя                                          3383,00 3383,00 0,00 0,00    
      580 ДЗПО от работодателя                                         754,00 754,00 0,00 0,00    
      1000                                                              28968,00 28968,00 0,00 0,00    
      1011 Храна                                                        1727,00 1727,00 0,00 0,00    
      1014 Учебни и научноизследователски разходи и                     1253,00 1253,00 0,00 0,00    
      1015 Материали                                                    1572,00 1572,00 0,00 0,00    
      1016 Вода,горива и енергия-нафта                                  2374,00 2374,00 0,00 0,00    
      1020 Разходи за наеми                                             4010,00 4010,00 0,00 0,00    
      1030 Текущ ремонт                                                 18032,00 18032,00 0,00 0,00    
    Всичко за       114615,00 114615,00 0,00 0,00    

 

 

 

 

 

 

177 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

с. Световрачене

Бюджет 2019 г.  по  формула, определена със Заповед № СОА19-РД09-276/28.02.2019 г.

Дейност

 

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

6109

вътрешни трансфери в системата на първ

390 427

105 564

96 568

93 727

94568

 

 

Общо приходи

390 427

105 564

96 568

93 727

94568

 

 

 

 

 

3322 Общообразователни училища

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

0101

заплати и възнаграждения на персонала

297 000

73 750

75 750

73 750

73750

до

0551

осигурителни вноски от работодатели за

41948

10 487

10 487

10 487

10487

до

0552

осигурителни вноски от работодатели за

10 320

2 580

2 580

2 580

2580

до

0560

здравно-осигурителни вноски от работод

14 160

3 540

3 540

3 540

3540

до

1011

Храна

5 922

1777

1480

1 185

1480

ДО

1015

материали

2 800

840

700

560

700

до

1016

вода, горива и енергия

6 504

1951

1626

1301

1626

до

1020

разходи за външни услуги

10 153

10 153

0

0

0

 

 

Общо за дейност 3322

388 807

105 078

96 163

93 403

9416

 

 

3338 Ресурсно подпомагане

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

1016

вода, горива и енергия

1620

486

405

324

405

 

 

Общо за дейност 3338

1620

486

405

324

405

 
 

 

Общо приходи:                                                              390427               105564          96568            93727          94568      Общо разходи:                                                               390427               105564          96568            93727          94568

 

 

 

                                                                                      177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

                   

                                                          Отчет за бюджет  месец януаридо месец септември-2019г.

       
     
 

 

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

3600

 

90

90

0

0

3612

Приходи от застраховки

90

90

0

0

6100

Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

340 983

337 592

3 391

0

6101

Пред. трансфери от/за бюдж. на др. мин.

130

130

0

0

6109

Предоставени трансфери /-/

340 853

337 462

3 391

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко за обекта

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко

341 073

337 682

3 391

0

 

 

 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периода м .септември 2019г.

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ-ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтс!удови пбавоотнооен

153

0

0

153

0101

Заплати на персонал по трудови правоотно

153

0

0

153

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

52

6

0

46

0551

ДОО от работодател

34

0

0

34

0560

ЗОВ от работодателя

12

0

0

12

0580

ДЗПО от работодателя

6

6

0

0

 

Всичко за дейността: 117                                         205                          6                          0                      199

 

 

 

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтрудови пбавоотношения

153 571

153 571

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

8 684

8 684

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

4 000

4 000

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

3 756

3 756

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотно-болнични

928

928

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

34 588

34 588

0

0

0551

ДОО от работодател

20 080

20 080

0

0

0552

УПФ от работодателя

5 097

5 097

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

7 534

7 534

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

1 877

1 877

0

0

1000

 

38 949

38 949

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

1 432

1 432

0

0

1015

Материали

8 223

8 223

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

4 640

4 640

0

0

1020

Разходи за наеми

14 664

14 664

0

0

1030

Текущ ремонт

9 990

9 990

0

0

5200

Придобиване на ДМА

6 768

6 768

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

6 768

6 768

0

0

 

Всичко за дейността: 322                                  242 560              242 560                          0                          0

 

 

 

 

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО Параграф Наименование на параграфа Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

4 613

4 613

0

0

         

 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периода

Декември2019

 


Област бюджет

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

3600

 

90

90

0

0

3612

Приходи от застраховки

90

90

0

0

6100

Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

340 983

337 592

3 391

0

6101

Пред. трансфери от/за бюдж. на др. мин.

130

130

0

0

6109

Предоставени трансфери /-/

340 853

337 462

3 391

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко за обекта

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко

341 073

337 682

3 391

0

 

 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периода

Декември 2019

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ-ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

153

0

0

153

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

153

0

0

153

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

52

6

0

46

0551

ДОО от работодател

34

0

0

34

0560

ЗОВ от работодателя

12

0

0

12

0580

ДЗПО от работодателя

6

6

0

0

 

Всичко за дейността: 117                                         205                          6                          0                      199

 

 

 

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтрудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

8 684

8 684

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

4 000

4 000

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

3 756

3 756

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения-болнични

928

928

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

34 588

34 588

0

0

0551

ДОО от работодател

20 080

20 080

0

0

0552

УПФ от работодателя

5 097

5 097

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

7 534

7 534

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

1 877

1 877

0

0

1000

 

38 949

38 949

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи 

1 432

1 432

0

0

1015

Материали

8 223

8 223

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

4 640

4 640

0

0

1020

Разходи за наеми

14 664

14 664

0

0

1030

Текущ ремонт

9 990

9 990

0

0

5200

Придобиване на ДМА

6 768

6 768

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

6 768

6 768

0

0

 

Всичко за дейността: 322                                  242 560              242 560                          0                          0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отчет за бюджета по разхода
за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      100 За персонал по извънтрудови правоотноoен                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      101 Заплати на персонал по трудови правоотношения                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      200 Други възнаграждения и плащания за персонала                     1839,00 1839,00 0,00 0,00    
      202 За персонал по извънтрудови правоотношения                     1650,00 1650,00 0,00 0,00    
      209 За нещатен персонал по трудови правоотно-болнични                189,00 189,00 0,00 0,00    
      500 Задължителни Осиг. вноски от работодател                     15124,00 15124,00 0,00 0,00    
      551 ДОО от работодател                                           9098,00 9098,00 0,00 0,00    
      552 УПФ от работодателя                                          1889,00 1889,00 0,00 0,00    
      560 ЗОВ от работодателя                                          3383,00 3383,00 0,00 0,00    
      580 ДЗПО от работодателя                                         754,00 754,00 0,00 0,00    
      1000                                                              28968,00 28968,00 0,00 0,00    
      1011 Храна                                                        1727,00 1727,00 0,00 0,00    
      1014 Учебни и научноизследователски разходи и                     1253,00 1253,00 0,00 0,00    
      1015 Материали                                                    1572,00 1572,00 0,00 0,00    
      1016 Вода,горива и енергия-нафта                                  2374,00 2374,00 0,00 0,00    
      1020 Разходи за наеми                                             4010,00 4010,00 0,00 0,00    
      1030 Текущ ремонт                                                 18032,00 18032,00 0,00 0,00    
    Всичко за       114615,00 114615,00 0,00 0,00    

 

 

 


 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА

за периода месец януари до месец септември 2019г.

 

 

 

Област бюджет

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

3600

 

90

90

0

0

3612

Приходи от застраховки

90

90

0

0

6100

Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

340 983

337 592

3 391

0

6101

Пред. трансфери от/за бюдж. на др. мин.

130

130

0

0

6109

Предоставени трансфери /-/

340 853

337 462

3 391

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко за обекта

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко

341 073

337 682

3 391

0

 

 

 
 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периодаСептември 2019

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ-ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтс!удови пбавоотнооен

153

0

0

153

0101

Заплати на персонал по трудови правоотно

153

0

0

153

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

52

6

0

46

0551

ДОО от работодател

34

0

0

34

0560

ЗОВ от работодателя

12

0

0

12

0580

ДЗПО от работодателя

6

6

0

0

 

Всичко за дейността: 117                                         205                          6                          0                      199

 

 
 

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко  Държ. д-сти  Общ. д-сти  Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

8 684

8 684

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношен

4 000

4 000

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

3 756

3 756

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотно-бол

928

928

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

34 588

34 588

0

0

0551

ДОО от работодател

20 080

20 080

0

0

0552

УПФ от работодателя

5 097

5 097

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

7 534

7 534

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

1 877

1 877

0

0

1000

 

38 949

38 949

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

1 432

1 432

0

0

1015

Материали

8 223

8 223

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

4 640

4 640

0

0

1020

Разходи за наеми

14 664

14 664

0

0

1030

Текущ ремонт

9 990

9 990

0

0

5200

Придобиване на ДМА

6 768

6 768

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

6 768

6 768

0

0

 

Всичко за дейността: 322                                  242 560              242 560                          0                          0

 

 
 

 

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО Параграф Наименование на параграфа Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

4 613

4 613

0

0

         
 

 

 
 

 

 

 

 

         
 

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

4 613

4 613

0

0

 

Всичко за дейността: 389

4613

4613

0

0

 

Всичко за обекта

247 378

247 179

0

199

 

Всичко

247 378

247 179

0

199

 

 

 
 

Гл.счетоводител: Изготвил: ..........

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

 

Календар

 

Контакти