•  
  •  

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периода

Декември2019

 

 

       
 
    Текстово поле: Кмет/Директор:
 

 


Област бюджет

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

3600

 

90

90

0

0

3612

Приходи от застраховки

90

90

0

0

6100

Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

340 983

337 592

3 391

0

6101

Пред. трансфери от/за бюдж. на др. мин.

130

130

0

0

6109

Предоставени трансфери /-/

340 853

337 462

3 391

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко за обекта

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко

341 073

337 682

3 391

0

 

 

 
 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периода

Декември 2019

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ-ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтс!удови пбавоотнооен

153

0

0

153

0101

Заплати на персонал по трудови правоотно

153

0

0

153

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

52

6

0

46

0551

ДОО от работодател

34

0

0

34

0560

ЗОВ от работодателя

12

0

0

12

0580

ДЗПО от работодателя

6

6

0

0

 

Всичко за дейността: 117                                         205                          6                          0                      199

 

 
 

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтбудови пбавоотнооен

153 571

153 571

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотно

153 571

153 571

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персо

8 684

8 684

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношен

4 000

4 000

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

3 756

3 756

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотно-бол

928

928

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

34 588

34 588

0

0

0551

ДОО от работодател

20 080

20 080

0

0

0552

УПФ от работодателя

5 097

5 097

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

7 534

7 534

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

1 877

1 877

0

0

1000

 

38 949

38 949

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

1 432

1 432

0

0

1015

Материали

8 223

8 223

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

4 640

4 640

0

0

1020

Разходи за наеми

14 664

14 664

0

0

1030

Текущ ремонт

9 990

9 990

0

0

5200

Придобиване на ДМА

6 768

6 768

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

6 768

6 768

0

0

 

Всичко за дейността: 322                                  242 560              242 560                          0                          0

 

 
 

 

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО Параграф Наименование на параграфа Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

4 613

4 613

0

0

         
 

 

 
 

 

 

 

 

         
 

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

4 613

4 613

0

0

 

Всичко за дейността: 389

4613

4613

0

0

 

Всичко за обекта

247 378

247 179

0

199

 

Всичко

247 378

247 179

0

199

 

 

 
 

Гл.счетоводител: Изготвил: ..........

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

 

Календар

 

Контакти