•  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил:Е.Гурсова

/Директор/

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за I. а класУчебна година - 2022 / 2023 г.

Форма на обучение - дневна Организация на учебния ден - целодневна Продължителност на учебен час -35мин.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1 /14.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 1 /12.09.2022г. и е утвърден със заповед на директора № РД 01 -8 / 15.09.2022г.

Начален етап

I а клас

Учебни седмици

32

Раздел А - задължителни унебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Математика

4

128

Родинознание

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1.БЕЛ

1

2.ИТ

1

3.Английски език

1

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

1.

2.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

 

        22

 

     704

 

стр. 2

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Подвижни игри , съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111 |15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план ,в него са включени и 9 часа по БДП.
 
                                                                                       
 
 

                                                                                    

Утвърдил:  Директор :/Е.Гурсова/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАНза II клас

Учебна година - 2022 / 2023 г.

Форма на обучение - дневна Организация на учебния ден - целодневна Продължителност на учебния час - 35мин.Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1 /14.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 1 /12.09.2022г. и е утвърден със заповед на директора № РД07-8/ 15.09.2022г.

 
 

Начален етап

II клас

Учебни седмици

32

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език-Английски език

2

64

Математика

3,5

112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1.БЕЛ

1

32

2.ИТ

1

32

3.Математика

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

1.

2.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

------------------------------------------------ _________________________________________

23

736

 

стр. 2

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Подвижни игри , съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111 /15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план . В ЧК се включват и 6 часа по БДП.
 

Утвърдил:Е.Гурсова

/Директор/

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за III клас

Учебна година - 2022 / 2023 г.

Форма на обучение - дневна Организация на учебния ден - целодневна Продължителност на учебния час - 40мин.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1 /14.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 1 /12.09.2022г. и е утвърден със заповед на директора №РД 07-8 / 15.09.2022г.

Начален етап

III клас

Учебни седмици

32

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език-Английски език

3

96

Математика

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и общество

2

64

Човекът и природата

1

32

Музика

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

80

1 .Математика

1,5

48

2.ИТ

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

27

864

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

1.

2.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

864

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Подвижни игри , съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111 |l5.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план , в него са включени 6 часа по БДП

стр. 4

 

Утвърдил :Е.Гурсова 

/Директор/

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за IV а клас

Учебна година - 2022 / 2023 г.

Форма на обучение - дневна Организация на учебния ден - целодневна Продължителност на учебния час - 40мин.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1 /14.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 1 /12.09.2022г. и е утвърден със заповед на директ ора № РД 07-8 / 15.09.2022г.

Начален етап

IV а клас

Учебни седмици

34

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

238

Английски език

3

102

Математика

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

Музика

1,5

51

Изобразително изкуство

1,5

51

Технологии и предприемачество

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1.БЕЛ

1,5

51

2.ИТ

1

34

Общо за раздел А + раздел Б

27

918

Раздел В - факултативни учебни1

шсове

Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

918

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт — ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Подвижни игри , съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111 /15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, в него са включени 6 часа по БДП .

 

 

Утвърдил:

Директор: Евелина Гурсова - Лазова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за V а клас

Учебна година - 2022/2023 Форма на обучение - дневна Организация на учебния ден 8.00 - 13.50 ч. Целодневна организация-14.10- 18.10ч. Продължителност на учебен час - 40 мин.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1/14.09.2022г,, съгласуван е е обществения съвет към училището - протокол № 1/12.09.2022г,и е утвърден със заповед на директора № РД 01 - 8./15.09.2022г,

 

 

Прогимназиален етап

Va клас

Учебни седмици

34

Раздел А - задължителн

и учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Чужд език - Английски език

3

102

Математика

5

170

Компютърно моделиране и информационни технологии

1,5

51

История и цивилизация

2

68

География и икономика

2

68

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

30

1003

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1.БЕЛ

1,5

51

2.ЧП

1

34

Общо за раздел А + раздел Б

32,5

1088

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

1.

2.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

__________________________________________________________________________ —

32,5

1088

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Спортни игри ,съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.201 бг.на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. ,в него са включени 5 часа по БДП .
 

 

Утвърдил:Е.Гурсова

/Директор /

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VI а клас

Учебна година - 2022/2023 Форма на обучение - дневна Организация на учебния ден 8.00 - 13.50 ч. Целодневна организация-14.10- 18.1 Оч. Продължителност на учебен час - 40 мин.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1/14.09.2022г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 1/12.09.2022г,и е утвърден със заповед на директора № РД 01- 8 /15.09.2022г.

 

 

Прогимназиален етап

VI а клас

Учебни седмици

34

Раздел А — задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Чужд език - Английски език

3

102

Математика

5

170

Компютърно моделиране и информационни технологии

1,5

51

История и цивилизация

2

68

География и икономика

2

68

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

29,5

1003

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1.БЕЛ

1

34

2.ЧП

1,5

51

Общо за раздел А + раздел Б

32

1088

Раздел В - факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

1.

2.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1088

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Спортни игри ,съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.201 бг.на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план., в него са включени 5 часа по БДП.
 

 

 

Утвърдир:Е.Гурсова

/Директор/

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VII клас

Учебна година - 2022/2023г.

Форма на обучение - дневна Организация на учебния ден 8.00 - 13.55 ч. Продължителност на учебния час- 40 мин.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1 /14.09.2022г,, съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 1 /12.09.2022ги е утвърден със заповед на директора № УВД 01 -8 /15.09.2022г.

 

 

Прогимназиален етап

VII клас

Учебни седмици

36

Раздел А — задължителн

ц уцАЙнИ чярава

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

180

Чужд език - Английски език

3

108

Математика

5

180

Информационни технологии

I

36

История и цивилизация

2

72

География и икономика

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

1,5

54

Химия и опазване на околната среда

1,5

54

Музика

1,5

54

Изобразително изкуство

1,5

54

Технологии и предприемачество

1

36

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

29

1044

Раздел Б — избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

90

1.БЕЛ

1,5

54

2.ХООС

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

31,5

1134

Раздел В - факултативни учебни

часове

Максимален брой часове за раздел В

1.

2.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

31,5

1134

стр. 2

 

 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план , Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. публикувана на 09.09.2022г. в сила от 01.09.2022г.
 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Спортни игри ,съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016г.на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. , като в ЧК се включат и 5 часа по БДП.

 

 

 

 

НВО 7 класДата: 09.03.2022 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

      РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

 За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

        Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

      Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

        Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици“.

 

        За изпитите:

 1. Националните външни оценявания (НВО) са, както следва:
  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.
  • чужд език (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г.

        Тази година резултатът от НВО по чужд език няма да участва в балообразуването на нито една паралелка в столичните училища.

        Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 10,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 09,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

 1. Изпити за проверка на способностите са, както следва:
 • изобразително изкуство – на 21 юни 2022г.
 • музика – на 22 юни 2022 г.;
 • спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.

        На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е 26-27 май 2022 г.

        Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление.

        Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следва да потърсите в конкретните училища.

 1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28 юни 2022 г.
 2. Балообразуване

        С решение на Педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки.

        Съгласно чл. 57, ал. 2 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование по решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.

        Единственото училище в област София-град, заявило такова балообразуване, е НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Съгласно решение на Педагогическия съвет на това училище в балообразуването за някои от паралелките участват точките от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика, само ако са над 60 % от постигнатия максимален брой точки, съгласно регламента на съответната олимпиада.

        Списък с всички паралелки и начина на балообразуване на всяка от тях ще бъде публикуван на сайта на РУО – София-град след утвърждаване на държавния план-прием в срок до 30.04.2022 г., съгласно чл. 52, ал. 2 от горепосочената наредба.

        При класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от същата наредба обаче, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели:

- сбора от резултатите от националното външно оценяване;

- сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

- средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

        Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател.

        Цялата необходима информация относно оценки, в т.ч. и от олимпиади и състезания, ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

За процеса на кандидатстване и класиране

 1. Първи етап

Подаване на заявления за участие от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

        Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

        За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

        При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

        Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

        Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

 1. Втори етап

        След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

        Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

        Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

        Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.

        Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

 1. Трети етап

        В трети етап могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“, т.е. които до момента не са класирани и записани, както и тези, които се отпишат като изтеглят своите документи. Ако ученик е записан, независимо в коя област, няма как да подаде заявление.

       Подава се заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

 1. Четвърти етап

        Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2022 г. до 10.09.2022 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

       Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Документи може да се подадат в неограничен брой училища.

 1. Записване

        Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2022 г. заявление за полагане на НВО.
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

        Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните /над 14-годишна възраст/ - от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието. Това предопределя и необходимостта от присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика.

 1. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):
 • близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
 • ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Пожелалите да се възползват от това право следва да представят в срок до 09.09.2022 г.:

 • Документите (актовете за раждане) на близнаците – в приемащото училище при записване.
 • Документите на ученици с двама починали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство при кандидатстване за специалности от професии или профил „Физическо възпитание и спорт“) – в РУО – София-град.
 1. Насочване и записване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности, които са на качествена оценка

        Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (които са на качествена оценка), от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства разглежда подадените от 03.05.2022 г. до 20.05.2022 г. документи и насочва тези ученици преди началото на кампанията по прием на ученици в VIII клас. Насочените ученици не са над утвърдения план-прием.

        Насочването е по списъци с подходящи за съответното заболяване специалности от професии и/или профили, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

       Списък на заболяванията, както и информация за работата на комисията, ще бъде публикувана своевременно на сайта на РУО – София-град.

 

 

       Още веднъж обръщаме внимание, че коректна и актуална информация относно реализиране на дейностите по прием на ученици в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

        За Ваше улеснение прилагаме и график на дейностите, изготвен въз основа на заповедите на министъра на образованието и науката.

 

        Екипът на Регионално управление на образованието – София-град пожелава на всички кандидат-гимназисти успех!

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

  


Дата: 09.03.2022 г.

 

График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите   в училището, в което се обучава ученикът.

 26-27 май 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни  бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

 До 10 юни 2022 г., вкл.

 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

 До 10 юни 2022 г., вкл.

 Провеждане на Национално външно оценяване: 

 •       Български език и литература
 •       Математика
 •       Чужд език /по желание на ученика/

  

 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 Провеждане на изпити за проверка на способностите:

 •       изобразително изкуство
 •       музика
 •       спорт

 

 21 юни 2022 г.

 22 юни 2022 г.

 23-24 юни 2022 г.

 Обявяване на резултатите от НВО.

 До 28 юни 2022 г., вкл.

 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

 До 28 юни 2022 г., вкл.

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

 05-07 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

 До 12 юли 2022 г., вкл.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13-15 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

 До 20 юли 2022 г., вкл.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

 21-22 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори  етап на класиране.

 25 юли 2022 г.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

 26 -27 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

 29 юли 2022 г.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

 01-02 август 2022 г., вкл.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

 До 03 август 2022 г.

 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

 Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

 До 14 септември 2022 г., вкл.

 


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за VІІ клас

2021/ 2022 година


1. Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа


2. Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа


3. Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 


График на дейностите по приемането на учениците

2021/ 2022 година

 

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора,
до 10 септември 2022 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.

 

177 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“

                                                                  Световрачене

 общ. Столична; р-н ”Нови Искър”

                                               ул.”Софийска№23  

                  Имейл: ou_177@abv.bg

 

 

 

 

                                                                                                                                                  УТВЪРЖДАВАМ : ............................................ (Е.Гурсова -Лазова)

 

 

 

ПЛАН - ПРОГРАМА

ЗА

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПОСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

            І. Нормативна основа на обучението по БДП

            Във връзка с изпълнението на заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. за потвърждаване на плана за действие през 2021/2022г. за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката, Заповед № РД09-528/02.03.2021 г. на МОН за потвърждаване на Секторна стартегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2021-2030 г. , заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. за министъра на образованието и науката за система за организация и управление на дейностите, да се обърнете към възпитанието и обучението за безопасност при движението по пътищата на необходимостта (БДП) в системите за предвидено и училищно образование и Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за потвърждаване на програмите за обучение по безопасност на движението по пътищата. Обучението се организира и провежда в изпълнение на параграф 4 от Допълнителните власти на Закона за движение по пътищата.

            Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., План за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021- 2030) на Министерството на образованието и науката.

Планът се  актуализира в началото на всяка учебна година  и е съобразен с  Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията се прави за  конкретизирането на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за  обекти за които е необходимо да бъдат включени в плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на политиката по БДП.

 

ІІ. Организация на учебния процес 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

           

            1. Училищните учебни програми в 177 ОУ, с цел успешно провеждане на обучението по БДП, са разработени на основание заповед № РД 091289/31.08.2016г. и Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата ,на министъра на МОН

             2. Възпитанието и обучението по БДП в І-VІІ клас се провежда равномерно през цялата учебна година, като в учебния процес приоритет се поставя на практическото обучение.

            3. При възпитанието и обучението на учениците по БДП да се ползват от МОН учебни тетрадки и учебно-дидактически материали.

 

            ІІІ. Организиране на учебния процес в І-ІV клас и V-VІІ клас

            1. Обучението се провежда в съответствие с новите учебни програми за І-ІV и V-VІІ клас.

            2. Задължителните часове за обучение по БДП в І-VІІ клас се проверяват в часовете на класа.

            3. За провеждане на тези часове на класните ръководители /1-4, 5-7 клас/, разработили годишен тематичен план по учебното съдържание.           

4. В годишните тематични планове са посочени броя на часовете, както и мястото за проверка на обучението по БДП.

            5. Обучението по БДП се провежда в класната стая за учениците от І-ІV и V-VІІ клас, оборудван кабинет и прилежащата пътна инфраструктура, като се използват дидактически материали. /Училището разполага с учебни програми по БДП І-VІІ клас, както и указания за тяхното изготвяне. Закупени са учебни табла в помощ на учителите по БДП/.

           

ІV. Учители по БДП за учебната 2020/2021 г.

 1. За учители по БДП в І-ІV клас са определени класните ръководители по специалностите, които са изучавали БДП и методика за преподаването й:

1 „а“ клас - Първолетка Терзийска

2 „а“ клас – Златинка Венкова

3 „а“ клас - Незабравка Генадиева

4 „ а“ клас – Елисавета Кръстева

 

2. За учители по БДП 5-7 клас са определени класните ръководители по специалните класове, което премина обучението по БДП:

5“а“ клас – Асен Петков

6 „а“ клас – Ели Иванова

7 “а“ клас –Мария Калинова

V. Дейности и мероприятия в училище

 

1. В началото на учебната година

1.1. Да се ​​заложи в Списък-Образец №1 списание за изучаване на БДП.

                                                                                                     Срок: 15.09.2021г.

                                                                                                     Отг .: директор

             1.2. Обучението на учениците се провежда по утвърдени от МОН учебни програми за обучение по БДП / Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за потвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП)  /

 

1.3. Учебният процес се проверява в часовете на класа.

                                                                                             Срок: през годините

                                                                                             Отг.: кл. ръководители/учители

1.4. При обучението на учениците се използва одобрение от МОН учебни тетрадки и помагала.

                                                                                              Срок: 30.09.2021г.

                                                                                             Отг.: председател на

                                                                                             комисията по БДП

                                                                                                    

1.5. В началото на учебната година на комисията по БДП да направи преглед на материално-техническата база за обучение по БДП и изготви предложения за обезопасяване на училището.

                                                                                                     Срок: 15.09.2021г.

Отг.: председател на комисията по БДП

1.6. В началото на учебната година, при необходимост, председателят на комисията по БДП изготвя предложение за квалификация на учителите, преподаващи БДП.

                                                                                                     Срок: 15.09.2021г.

Отг.: председател на комисията по БДП

2. По време на учебната година

2.1. Редовно да се проверява задържането на часове по БДП. Преподаденият учебен материал за обучение в дневниците на паралелките.

                                                                                                     Срок: през годините

                                                                                                     Отг.: преподавателите

2.2. Да се ​​осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на планираните мероприятия.

                                                                                                     Срок: през годините

                                                                                                               Отг.: Председател на комисията по 

                                                                                                                 БДП ,Директор

2.3. При възможност да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.

                                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                                     Отг.: учителите

2.4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа, за да се запознаят с учениците с пътно-транспортната среда в района на училището;

                                                                                                     Срок: 30.09.2021г.

                                                                                                     Отг.: кл. ръководители

2.5. С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно в края на учебния час „пет минути” – краткотрайно занимание, напомняне на БДП и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата и в автобусите при завръщане в дома.

                                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                                     Отг.: учителите

                                                                                                    

2.6. Да се ​​изработят нагледни материали.

                                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                                     Отг.: учителите

2.7. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдение и др.) за провеждане на разговори с учениците за припомняне на правилата за безопасност на движението и защитата да бъдат инструктирани срещу подписа.

                                                                                                      Срок: постоянен

                                                                                                      Отг.: учителите

 

 

           

            V И.РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

            1. Ръководството и контрола на учебния процес за обучението на учениците по БДП в І-VІІ клас се осъществява от директора на училището.

           

            2. Учителят преподаващите БДП да не се отнася формално по отношение на задълженията си, свържете с организацията и провеждането на учебния процес по БДП.

            3. Всички ученици от І до VІІ клас да изучават професионалните правила за движение по пътищата по одобрената концепция за обучение на децата по Безопасност на движението в рамките на основното училище.

            Всеки клас ще работи одобрената от МОН самостоятелна учебна програма.

 

            V IІ. Дейности и задачи на учителите по БДП

            1. Отговаряне на непосредственото качество и ефективността на учебния процес по БДП.

            2. Ежедневно в края на учебните часове с учениците от І-VІІ клас провеждат краткотрайно занимание “Петминутка”.  

            3. Класните ръководители в края на всеки срок извършват срочна проверка и оценка на всеки ученик.

            4. Поддържа наличните дидактически материали за часовете по БДП.

      

 

 

 

 

 

 

 

 •    VIII. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ , ЦЕЛИ И МЕРКИ

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1

Не

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседанията на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП 

6

Източник на информацията за докладване на размера на мярката

 

1.1

Цена:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

 

Отчетено изпълнение на Плана за действие за БДП за 2021 г.

Годишна отчетност за включена политика по БДП за 2021 г.

Училищна комисия по БДП

 

 

Информация за изпълнението на мерките по БДП за 2021 г. на ниво училище

Срок: 10 януари 2022 г.

 

 

 

Информация за изпълнение на

мерките на ниво училище.

 

1.1.2

Разработване на годишен план-програма за БДП на училищно ниво.

Годишна плановост на мерките по БДП на ниво училище

УКБДП

 

Годишни план-програми за БДП на училищно ниво.

Срок: ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

 

 

1.1.3

Допълнение на годишното изпълнение на политиката по БДП пред ДАБДП.

 

 

 

Годишна отчетност за държавна политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставени стратегически цели и приоритети от програмиране в МС, свържете се с БДП.

училище

Доклад за годишното изпълнение на съответната политика по БДП.

Срок: 31 март.

Доклад от те към ДАБДП за изпълнени години мерки по БДП по цели.

Срок: 15 февруари.

Доклад за годишното изпълнение на съответната политика по БДП.

 

Представени доклади от институциите към ДАБДП

 

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерките по БДП в рамките на одобрените бюджети на образованието в системата на предучилищното и училищното образование.

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво, на ниво ЦПЛР, РУО.

Училище

Предоставяне на устойчивото финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институциите.

Срок: постоянен.

Бюджетни разчети на институциите.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

 

1.2

Цена:

Подобряване на координацията и задълбочаването на взаимодействието между екипите при изпълнение на политиката на областта в

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, оценката и четенето на политиката по БДП.

 

училище

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП за целите на заседанията на ДОККПБДП/ОКБДП.

 

Кореспонденция между институциите

 

1.3

Цена:

Осигуряване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различни аспекти от БДП

 

1.3.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП държавни институции в общественото пространство.

училище

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална страници на училището

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка:

 • осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в Република България и водещите страни по отношение на БДП;

 

 • Отделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

 

 • определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в училището;

 

 • интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети, едновременно с преподаването им като отделен предмет;

 

 • прилагане на единни образователни стандарти по места;

 

 • използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

 

 • обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

 

 • подпомагане на ръководствата на училищата и детските градини от централните и местните власти в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;

 

 • обезпечаване на училищата и с годишни образователни планове за безопасна градска мобилност с участието на експерти от общините, ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, родители и др. при спазване на държавен образователен стандарт за приобщаващо образование;

 

 • насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

 

 • практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение, в т.ч. обучение по оказване на първа помощ за учениците в горните класове;

 

 

 

 • осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

 

училище

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

 

2.1.2

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в системата на средното образование във връзка с обучението по БДП.

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.

Заимстване на добри европейски практики.

училище

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.3

Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

училище

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.4

Участие, организиране и провеждане на национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

МОН

МВР, Сектор Пътна полиция

ДОККПБДП

училище

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.4.1

Организиране и провеждане на Национално състезание по БДП

I състезателна група:

учениците от V до VII клас

 

Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП.

Училища, МВР, Сектор Пътна полиция, РУО

 

Организирана и проведена олимпиада по БДП

 

Докладвана от отговорните институции

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.4.2

Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 2021

Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас на училищата и ЦПЛР в страната.

Подкрепя изграждането на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

НДД. ГДНП, сектор “Пътна полиция”, НДПК,РУО Монтана

Срок:

Училищен кръг

Февруари 2022 г.

Общински кръг      

Февруари – март 2022 г.

Областен кръг

Април 2022 г.

Национален кръг

11-13 май 2022г.

Докладвана от отговорните институции

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.4.3

Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) -по безопасност на движението и приложно колоездене и участие в европейски шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА.

Подкрепя усвояването на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; Установяване на знания и умения за повреди и управление на велосипед.

НДД, общини, училища

Срок:

Април – юни 2022 г.

Докладвана от отговорните институции

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.4.4

Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението” - по безопасност на движението и приложно колоездене

Популяризиране движението за безопасност и култура на безопасно поведение в пътна обстановка.

Повишаване на техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата по БДП.

Подпомагане на усвояването на приложните елементи от специализираните програми по БДП и медико-санитарна защита.

НДД, общини, училища

Срок:

април – юли 2022 г.

Докладвана от отговорните институции

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.5

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища. 

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

МОН, РУО, училища, ДГ, ЦПЛР

 

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП

/ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.6

Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

 

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.

МОН, РУО, училища, ДГ, ЦПЛР

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. 

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП/

ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.6.1

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

Училища, РУО, ОДМВР, общини

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование

Срок:

15.09 – 30.09.2022 г.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ОБКБДП и годишно в областния годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП на ОКБДП.

 

2.1.6.2

"Посланията на есенния лист" връчат своите послания за спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен лист, на водачите на МПС.

Фокусиране на вниманието на децата, учениците, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността в есенно-зимните условия.

НДД, ГДНП ,Сектор „Пътна полиция”, РУО - София-град, Столична община, СБА, БЧК, НДПК

Изпълнена кампания в областта на БДП, насочени към деца и ученици

Срок:

01.10. – 31.10.2022 г.

Докладвана от отговорните институции информация

 

2.1.7

Провеждане на кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученици

Подготвени деца и ученици в областта на БДП

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата

РУО, училища, ДГ, ЦПЛР

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ОКБДП и годишно в областния годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.8

Активизиране на дейността на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .

Училищни комисии по БДП, РУО, ОДМВР

 

Дейност на училищните комисии по БДП

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на комисиите

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Този план е приет с решение на ПС протокол № 14/03.09.2020 г., утвърден със заповед №52/16.09.2020г. и актуализиран със заповед № РД177-21/13.09.2021г.

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Отчет за бюджета по прихода
за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      6100 Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни                     139256,00 139256,00 0,00 0,00    
      6109 Предоставени трансфери /-/                                   139256,00 139256,00 0,00 0,00    
      8800 Временно съхранявани средства и средства                     4385,00 4385,00 0,00 0,00    
      8803 средства на разпореждане предоставени / събрани от           4385,00 4385,00 0,00 0,00    
      9500 Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-                     0,00 0,00 0,00 0,00    
                 
    Всичко за прихода 143641,00 143641,00 0,00 0,00    
                 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отчет за бюджета по разхода
за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      100 За персонал по извънтрудови правоотноoен                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      101 Заплати на персонал по трудови правоотношения                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      200 Други възнаграждения и плащания за персонала                     1839,00 1839,00 0,00 0,00    
      202 За персонал по извънтрудови правоотношен                     1650,00 1650,00 0,00 0,00    
      209 За нещатен персонал по трудови правоотно-болнични                 189,00 189,00 0,00 0,00    
      500 Задължителни Осиг. вноски от работодател                     15124,00 15124,00 0,00 0,00    
      551 ДОО от работодател                                           9098,00 9098,00 0,00 0,00    
      552 УПФ от работодателя                                          1889,00 1889,00 0,00 0,00    
      560 ЗОВ от работодателя                                          3383,00 3383,00 0,00 0,00    
      580 ДЗПО от работодателя                                         754,00 754,00 0,00 0,00    
      1000                                                              28968,00 28968,00 0,00 0,00    
      1011 Храна                                                        1727,00 1727,00 0,00 0,00    
      1014 Учебни и научноизследователски разходи                     1253,00 1253,00 0,00 0,00    
      1015 Материали                                                    1572,00 1572,00 0,00 0,00    
      1016 Вода,горива и енергия-нафта                                  2374,00 2374,00 0,00 0,00    
      1020 Разходи за наеми                                             4010,00 4010,00 0,00 0,00    
      1030 Текущ ремонт                                                 18032,00 18032,00 0,00 0,00    
    Всичко за       114615,00 114615,00 0,00 0,00    

 

 

 

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

 

 1. Описание на обявата

Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Дата на публикуване: 15.04.2019г.

Срок за получаване на предложения: 25.04.2019 до 16:30 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находяща се на следния адрес: с. Световрачене, район Нови Искър, ул."Софийска 23. При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение .

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" броя на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно  децата от I до подготвителна група включително/децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 63 броя.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищно мляко “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 50 доставки.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищен плод “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 46 доставки.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява 25.04.2019г. 16:30 ч., не се разглеждат.

 ІІ.Изисквания към участниците

 

 1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с тези по схема „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на предложението

Под „сходни“ доставки се разбира: доставки на Мляко и млечни продукти и доставки на плодове и зеленчуци извън схема „Училищно мляко“.

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Референции или списък с доставките изпълнени през последните три годиниминимум 3бр .

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предоставидоговор за наем или документ засобственост копие на разрешително и регистрационният номер на обектаза производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията начл. 12 от Закона за храните, с включени следните групи храни – „мляко и млечни продукти“ и група „пресни-плодове и зеленчуци“.

 

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум 2 собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.  

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие отталон и разрешително и регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията начл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие         „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за                                намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".
 2. Участникът е длъжен да представи  копие от сертификатите за производство по     БДС стандарт  както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".

 

 1. Заявителите по чл. 13 ал. 1, т.3 представляват писмо с намерение за доставка на мляко и млечни собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

 

III . Съдържание на предложението

 

Предложението се предоставя в свободния текст на български език – на хартиен носител и съдържа всички документи от раздел II - Изисквания към участниците

Забележка:предложенията могат да предоставят потребителите както за двете схеми, така и за отделно при изискване на възложителя и наредбата

 

 •  

Трите имена:Евелина Йорданова Гурсова-Лазова

(Подпис и печат) ………………………………………

/п. п ./* * Заличена информация на основание

чл. 2 от ЗЗЛД

Длъжност: Директор

Подпис и печат: ..........................

 

 

 

Информация

 

Календар

 

Контакти