•  
 •  

 

 

 

177 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“

                                                                  Световрачене

 общ. Столична; р-н ”Нови Искър”

                                               ул.”Софийска№23  

                  Имейл: ou_177@abv.bg

 

 

 

 

                                                                                                                                                  УТВЪРЖДАВАМ : ............................................ (Е.Гурсова -Лазова)

 

 

 

ПЛАН - ПРОГРАМА

ЗА

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПОСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

            І. Нормативна основа на обучението по БДП

            Във връзка с изпълнението на заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. за потвърждаване на плана за действие през 2021/2022г. за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката, Заповед № РД09-528/02.03.2021 г. на МОН за потвърждаване на Секторна стартегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2021-2030 г. , заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. за министъра на образованието и науката за система за организация и управление на дейностите, да се обърнете към възпитанието и обучението за безопасност при движението по пътищата на необходимостта (БДП) в системите за предвидено и училищно образование и Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за потвърждаване на програмите за обучение по безопасност на движението по пътищата. Обучението се организира и провежда в изпълнение на параграф 4 от Допълнителните власти на Закона за движение по пътищата.

            Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., План за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021- 2030) на Министерството на образованието и науката.

Планът се  актуализира в началото на всяка учебна година  и е съобразен с  Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията се прави за  конкретизирането на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за  обекти за които е необходимо да бъдат включени в плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на политиката по БДП.

 

ІІ. Организация на учебния процес 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

           

            1. Училищните учебни програми в 177 ОУ, с цел успешно провеждане на обучението по БДП, са разработени на основание заповед № РД 091289/31.08.2016г. и Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата ,на министъра на МОН

             2. Възпитанието и обучението по БДП в І-VІІ клас се провежда равномерно през цялата учебна година, като в учебния процес приоритет се поставя на практическото обучение.

            3. При възпитанието и обучението на учениците по БДП да се ползват от МОН учебни тетрадки и учебно-дидактически материали.

 

            ІІІ. Организиране на учебния процес в І-ІV клас и V-VІІ клас

            1. Обучението се провежда в съответствие с новите учебни програми за І-ІV и V-VІІ клас.

            2. Задължителните часове за обучение по БДП в І-VІІ клас се проверяват в часовете на класа.

            3. За провеждане на тези часове на класните ръководители /1-4, 5-7 клас/, разработили годишен тематичен план по учебното съдържание.           

4. В годишните тематични планове са посочени броя на часовете, както и мястото за проверка на обучението по БДП.

            5. Обучението по БДП се провежда в класната стая за учениците от І-ІV и V-VІІ клас, оборудван кабинет и прилежащата пътна инфраструктура, като се използват дидактически материали. /Училището разполага с учебни програми по БДП І-VІІ клас, както и указания за тяхното изготвяне. Закупени са учебни табла в помощ на учителите по БДП/.

           

ІV. Учители по БДП за учебната 2020/2021 г.

 1. За учители по БДП в І-ІV клас са определени класните ръководители по специалностите, които са изучавали БДП и методика за преподаването й:

1 „а“ клас - Първолетка Терзийска

2 „а“ клас – Златинка Венкова

3 „а“ клас - Незабравка Генадиева

4 „ а“ клас – Елисавета Кръстева

 

2. За учители по БДП 5-7 клас са определени класните ръководители по специалните класове, което премина обучението по БДП:

5“а“ клас – Асен Петков

6 „а“ клас – Ели Иванова

7 “а“ клас –Мария Калинова

V. Дейности и мероприятия в училище

 

1. В началото на учебната година

1.1. Да се ​​заложи в Списък-Образец №1 списание за изучаване на БДП.

                                                                                                     Срок: 15.09.2021г.

                                                                                                     Отг .: директор

             1.2. Обучението на учениците се провежда по утвърдени от МОН учебни програми за обучение по БДП / Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за потвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП)  /

 

1.3. Учебният процес се проверява в часовете на класа.

                                                                                             Срок: през годините

                                                                                             Отг.: кл. ръководители/учители

1.4. При обучението на учениците се използва одобрение от МОН учебни тетрадки и помагала.

                                                                                              Срок: 30.09.2021г.

                                                                                             Отг.: председател на

                                                                                             комисията по БДП

                                                                                                    

1.5. В началото на учебната година на комисията по БДП да направи преглед на материално-техническата база за обучение по БДП и изготви предложения за обезопасяване на училището.

                                                                                                     Срок: 15.09.2021г.

Отг.: председател на комисията по БДП

1.6. В началото на учебната година, при необходимост, председателят на комисията по БДП изготвя предложение за квалификация на учителите, преподаващи БДП.

                                                                                                     Срок: 15.09.2021г.

Отг.: председател на комисията по БДП

2. По време на учебната година

2.1. Редовно да се проверява задържането на часове по БДП. Преподаденият учебен материал за обучение в дневниците на паралелките.

                                                                                                     Срок: през годините

                                                                                                     Отг.: преподавателите

2.2. Да се ​​осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на планираните мероприятия.

                                                                                                     Срок: през годините

                                                                                                               Отг.: Председател на комисията по 

                                                                                                                 БДП ,Директор

2.3. При възможност да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.

                                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                                     Отг.: учителите

2.4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа, за да се запознаят с учениците с пътно-транспортната среда в района на училището;

                                                                                                     Срок: 30.09.2021г.

                                                                                                     Отг.: кл. ръководители

2.5. С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно в края на учебния час „пет минути” – краткотрайно занимание, напомняне на БДП и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата и в автобусите при завръщане в дома.

                                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                                     Отг.: учителите

                                                                                                    

2.6. Да се ​​изработят нагледни материали.

                                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                                     Отг.: учителите

2.7. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдение и др.) за провеждане на разговори с учениците за припомняне на правилата за безопасност на движението и защитата да бъдат инструктирани срещу подписа.

                                                                                                      Срок: постоянен

                                                                                                      Отг.: учителите

 

 

           

            V И.РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

            1. Ръководството и контрола на учебния процес за обучението на учениците по БДП в І-VІІ клас се осъществява от директора на училището.

           

            2. Учителят преподаващите БДП да не се отнася формално по отношение на задълженията си, свържете с организацията и провеждането на учебния процес по БДП.

            3. Всички ученици от І до VІІ клас да изучават професионалните правила за движение по пътищата по одобрената концепция за обучение на децата по Безопасност на движението в рамките на основното училище.

            Всеки клас ще работи одобрената от МОН самостоятелна учебна програма.

 

            V IІ. Дейности и задачи на учителите по БДП

            1. Отговаряне на непосредственото качество и ефективността на учебния процес по БДП.

            2. Ежедневно в края на учебните часове с учениците от І-VІІ клас провеждат краткотрайно занимание “Петминутка”.  

            3. Класните ръководители в края на всеки срок извършват срочна проверка и оценка на всеки ученик.

            4. Поддържа наличните дидактически материали за часовете по БДП.

      

 

 

 

 

 

 

 

 •    VIII. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ , ЦЕЛИ И МЕРКИ

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1

Не

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседанията на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП 

6

Източник на информацията за докладване на размера на мярката

 

1.1

Цена:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

 

Отчетено изпълнение на Плана за действие за БДП за 2021 г.

Годишна отчетност за включена политика по БДП за 2021 г.

Училищна комисия по БДП

 

 

Информация за изпълнението на мерките по БДП за 2021 г. на ниво училище

Срок: 10 януари 2022 г.

 

 

 

Информация за изпълнение на

мерките на ниво училище.

 

1.1.2

Разработване на годишен план-програма за БДП на училищно ниво.

Годишна плановост на мерките по БДП на ниво училище

УКБДП

 

Годишни план-програми за БДП на училищно ниво.

Срок: ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

 

 

1.1.3

Допълнение на годишното изпълнение на политиката по БДП пред ДАБДП.

 

 

 

Годишна отчетност за държавна политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставени стратегически цели и приоритети от програмиране в МС, свържете се с БДП.

училище

Доклад за годишното изпълнение на съответната политика по БДП.

Срок: 31 март.

Доклад от те към ДАБДП за изпълнени години мерки по БДП по цели.

Срок: 15 февруари.

Доклад за годишното изпълнение на съответната политика по БДП.

 

Представени доклади от институциите към ДАБДП

 

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерките по БДП в рамките на одобрените бюджети на образованието в системата на предучилищното и училищното образование.

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво, на ниво ЦПЛР, РУО.

Училище

Предоставяне на устойчивото финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институциите.

Срок: постоянен.

Бюджетни разчети на институциите.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

 

1.2

Цена:

Подобряване на координацията и задълбочаването на взаимодействието между екипите при изпълнение на политиката на областта в

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, оценката и четенето на политиката по БДП.

 

училище

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП за целите на заседанията на ДОККПБДП/ОКБДП.

 

Кореспонденция между институциите

 

1.3

Цена:

Осигуряване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различни аспекти от БДП

 

1.3.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП държавни институции в общественото пространство.

училище

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална страници на училището

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка:

 • осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в Република България и водещите страни по отношение на БДП;

 

 • Отделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

 

 • определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в училището;

 

 • интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети, едновременно с преподаването им като отделен предмет;

 

 • прилагане на единни образователни стандарти по места;

 

 • използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

 

 • обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

 

 • подпомагане на ръководствата на училищата и детските градини от централните и местните власти в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;

 

 • обезпечаване на училищата и с годишни образователни планове за безопасна градска мобилност с участието на експерти от общините, ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, родители и др. при спазване на държавен образователен стандарт за приобщаващо образование;

 

 • насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

 

 • практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение, в т.ч. обучение по оказване на първа помощ за учениците в горните класове;

 

 

 

 • осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

 

училище

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

 

2.1.2

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в системата на средното образование във връзка с обучението по БДП.

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.

Заимстване на добри европейски практики.

училище

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.3

Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

училище

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.4

Участие, организиране и провеждане на национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

МОН

МВР, Сектор Пътна полиция

ДОККПБДП

училище

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.4.1

Организиране и провеждане на Национално състезание по БДП

I състезателна група:

учениците от V до VII клас

 

Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП.

Училища, МВР, Сектор Пътна полиция, РУО

 

Организирана и проведена олимпиада по БДП

 

Докладвана от отговорните институции

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.4.2

Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 2021

Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас на училищата и ЦПЛР в страната.

Подкрепя изграждането на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

НДД. ГДНП, сектор “Пътна полиция”, НДПК,РУО Монтана

Срок:

Училищен кръг

Февруари 2022 г.

Общински кръг      

Февруари – март 2022 г.

Областен кръг

Април 2022 г.

Национален кръг

11-13 май 2022г.

Докладвана от отговорните институции

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.4.3

Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) -по безопасност на движението и приложно колоездене и участие в европейски шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА.

Подкрепя усвояването на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; Установяване на знания и умения за повреди и управление на велосипед.

НДД, общини, училища

Срок:

Април – юни 2022 г.

Докладвана от отговорните институции

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.4.4

Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението” - по безопасност на движението и приложно колоездене

Популяризиране движението за безопасност и култура на безопасно поведение в пътна обстановка.

Повишаване на техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата по БДП.

Подпомагане на усвояването на приложните елементи от специализираните програми по БДП и медико-санитарна защита.

НДД, общини, училища

Срок:

април – юли 2022 г.

Докладвана от отговорните институции

Протоколи от класирането на учениците.

 

2.1.5

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища. 

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

МОН, РУО, училища, ДГ, ЦПЛР

 

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП

/ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.6

Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

 

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.

МОН, РУО, училища, ДГ, ЦПЛР

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. 

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ДОККПБДП/

ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.6.1

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

Училища, РУО, ОДМВР, общини

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование

Срок:

15.09 – 30.09.2022 г.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ОБКБДП и годишно в областния годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП на ОКБДП.

 

2.1.6.2

"Посланията на есенния лист" връчат своите послания за спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен лист, на водачите на МПС.

Фокусиране на вниманието на децата, учениците, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността в есенно-зимните условия.

НДД, ГДНП ,Сектор „Пътна полиция”, РУО - София-град, Столична община, СБА, БЧК, НДПК

Изпълнена кампания в областта на БДП, насочени към деца и ученици

Срок:

01.10. – 31.10.2022 г.

Докладвана от отговорните институции информация

 

2.1.7

Провеждане на кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученици

Подготвени деца и ученици в областта на БДП

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата

РУО, училища, ДГ, ЦПЛР

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ОКБДП и годишно в областния годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.8

Активизиране на дейността на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .

Училищни комисии по БДП, РУО, ОДМВР

 

Дейност на училищните комисии по БДП

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на комисиите

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на ОКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Този план е приет с решение на ПС протокол № 14/03.09.2020 г., утвърден със заповед №52/16.09.2020г. и актуализиран със заповед № РД177-21/13.09.2021г.

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Отчет за бюджета по прихода
за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      6100 Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни                     139256,00 139256,00 0,00 0,00    
      6109 Предоставени трансфери /-/                                   139256,00 139256,00 0,00 0,00    
      8800 Временно съхранявани средства и средства                     4385,00 4385,00 0,00 0,00    
      8803 средства на разпореждане предоставени / събрани от           4385,00 4385,00 0,00 0,00    
      9500 Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-                     0,00 0,00 0,00 0,00    
                 
    Всичко за прихода 143641,00 143641,00 0,00 0,00    
                 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отчет за бюджета по разхода
за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      100 За персонал по извънтрудови правоотноoен                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      101 Заплати на персонал по трудови правоотношения                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      200 Други възнаграждения и плащания за персонала                     1839,00 1839,00 0,00 0,00    
      202 За персонал по извънтрудови правоотношен                     1650,00 1650,00 0,00 0,00    
      209 За нещатен персонал по трудови правоотно-болнични                 189,00 189,00 0,00 0,00    
      500 Задължителни Осиг. вноски от работодател                     15124,00 15124,00 0,00 0,00    
      551 ДОО от работодател                                           9098,00 9098,00 0,00 0,00    
      552 УПФ от работодателя                                          1889,00 1889,00 0,00 0,00    
      560 ЗОВ от работодателя                                          3383,00 3383,00 0,00 0,00    
      580 ДЗПО от работодателя                                         754,00 754,00 0,00 0,00    
      1000                                                              28968,00 28968,00 0,00 0,00    
      1011 Храна                                                        1727,00 1727,00 0,00 0,00    
      1014 Учебни и научноизследователски разходи                     1253,00 1253,00 0,00 0,00    
      1015 Материали                                                    1572,00 1572,00 0,00 0,00    
      1016 Вода,горива и енергия-нафта                                  2374,00 2374,00 0,00 0,00    
      1020 Разходи за наеми                                             4010,00 4010,00 0,00 0,00    
      1030 Текущ ремонт                                                 18032,00 18032,00 0,00 0,00    
    Всичко за       114615,00 114615,00 0,00 0,00    

 

 

 

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

 

 1. Описание на обявата

Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Дата на публикуване: 15.04.2019г.

Срок за получаване на предложения: 25.04.2019 до 16:30 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находяща се на следния адрес: с. Световрачене, район Нови Искър, ул."Софийска 23. При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение .

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" броя на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно  децата от I до подготвителна група включително/децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 63 броя.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищно мляко “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 50 доставки.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищен плод “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 46 доставки.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява 25.04.2019г. 16:30 ч., не се разглеждат.

 ІІ.Изисквания към участниците

 

 1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с тези по схема „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на предложението

Под „сходни“ доставки се разбира: доставки на Мляко и млечни продукти и доставки на плодове и зеленчуци извън схема „Училищно мляко“.

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Референции или списък с доставките изпълнени през последните три годиниминимум 3бр .

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предоставидоговор за наем или документ засобственост копие на разрешително и регистрационният номер на обектаза производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията начл. 12 от Закона за храните, с включени следните групи храни – „мляко и млечни продукти“ и група „пресни-плодове и зеленчуци“.

 

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум 2 собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.  

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие отталон и разрешително и регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията начл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие         „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за                                намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".
 2. Участникът е длъжен да представи  копие от сертификатите за производство по     БДС стандарт  както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".

 

 1. Заявителите по чл. 13 ал. 1, т.3 представляват писмо с намерение за доставка на мляко и млечни собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

 

III . Съдържание на предложението

 

Предложението се предоставя в свободния текст на български език – на хартиен носител и съдържа всички документи от раздел II - Изисквания към участниците

Забележка:предложенията могат да предоставят потребителите както за двете схеми, така и за отделно при изискване на възложителя и наредбата

 

 •  

Трите имена:Евелина Йорданова Гурсова-Лазова

(Подпис и печат) ………………………………………

/п. п ./* * Заличена информация на основание

чл. 2 от ЗЗЛД

Длъжност: Директор

Подпис и печат: ..........................

 

 

 

Информация

 

Календар

 

Контакти