•  
 •  

 

 

 

 

За нас 

Директор - Е.Гурсова-Лазова

          

Г- жа Гурсова- Лазова е: с ІІ клас квалификация за Ръководни кадри и е Изключително отговорна и инициативна:


За периода от 2008г. (период от началото на Делегираните бюджети) до днес- 2021г.:

 

 • Обнови изцяло дограмата на Сградите на училището – врати и прозорци .

 • Ремонтира основни тоалетни на Новата сграда, като смени тръби Q плочки, тоалетни чинии и поставят на 10бр. на два етажа нови клетки ПВЦ-  врати.

 • На втория етаж на Новата сграда и обзаведе стаята за учениците със СОП – 2013г. ,а през 2020г. по Проект "Библиотеките като образователна среда" закупи книги на стойност 1500лв. за училищната библиотека.

 • Постави Външна изолация на Основната сграда на училището -  целият учителски Колектив начело с Директора през 2012г. -  1 месец-  през м.юли и м.август, излязоха в неплатен отпуск, като със специалните средства Директора направи Външна изолация на Основната сграда.

 • Смени подовата настилка от Зебран във Физкултурния салон с Дюшаме. 

 • Смени остъкляването на същото и постави изолация на външните стени на физкултурния салон –2009г.

 • Направи ремонт на Парната инсталация, като подмени старите изгнили радиатори с нови чугунени радиатори, като им постави и защитни рамки -  2010- 2014г..

 • Съдейства за изграждането на Външна спортна площадка – 2011г.на която играят /тренират и младежи от селото и от други училища в района.

 • Изгради 2/два /нови компютърни кабинета,един с терминали за обучение на учениците от 1-4 кл.- 2014-15г. През 2019г. в Големия компютърен кабинет поставете голям интерактивен дисплей.

 • Участва в Проекти на МОН -Целодневно обучение -2014-2017г. и Твоят час -2016-2019г.,Подкрепа за успех и Проект"Образование за утрешния ден"-2019г-.2020г.

 • Замени старото осветление с икономично LЕD осветление - 2016г. 

 • Постави климатици във всички класни стаи -2017-2019г.

 • Постави във всяка класна стая на компютъра, осигурете лаптопи за учителите -2018г. 

 • Постави в две класни стаи на V и VІ клас два малки интерактивни дисплея за преподаване на ел.уроци -2018г. и голям Интерактивен дисплей с голямата компютърна зала -2020г.

 • Създаване на електронни дневници за всички класове от І до VІІ -2018г., които работят от учебната 2018/2019г. до днес -2020/21г.

 • Изгради видеонаблюдение вътрешно и външно за осигуряване на безопасността на учениците - 2018г. /Стара сграда/, което обхвана всички сгради през2020г.

 • Смени в 7 класа стаи подово покритие с устойчив ламинат.

 • През 2019/2020г. за да осигурите безопасно разстояние между учениците, закупи единични чинове и столове / които се регулират на височината/ за всички ученици.

 • През 2020г. - постави върху старата напукана мозайка в коридорите на първия етаж на двете сгради плочи гранитогрес .

 • Осигури на всички социално слаби ученици лаптопи и закупи 50 таблетки с предплатен интернет за две години за дистанционно обучение на учениците, които нямат необходимата техника.

 • През 2020г. -игради нов STEM - Кабинет по природни науки за 25 ученик със самостоятелно оборудвано работно място, маси с умивалници, изградени ел.верига , работна маса за учителя с контролно табло и кожени зъбери за голяма удобство за учениците.

 • През м. март 2021г. постави изолация на външните стени над Закусвалнята .

 • През 2020/2021 г. Ефективен проект към ПУДООС за изграждане на Класна стая на открито .Реализацията на Проекта ще се осъществи през Лятната ваканция.

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯТА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”2021 Г.

КЪМ МОСВ И ПУДООС

МОТО: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“

177 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ОБЩ. СТОЛИЧНА, ОБЛ.

СОФИЯ

ПРОЕКТ

НА ТЕМА

”КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО”

 

СУМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА: 4993,80 лв. /чети хиляди деветстотин деветдесет и три лв. и осемдесет стотинки/

ул. „Софийска“ 32, 1252 Световрачене, Община Столична Тел: 0884801737, и-мейл - ou_177@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

Настоящият проект е изготвен за 177 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, общ. Столична, обл. София.

Нашата идея е да приобщим децата към опазването на околната среда и грижата за природата чрез забавни екологични занимания и игри, идеята и провеждането на учебни занятия навън, в изградената от нас „Класна стая на открито“.

Обект на проекта е създаден в класна стая, открита във двора на училището. Този кът ще бъде използван, в хубаво време, за провеждане на учебни занятия по пътя и природата, Труд и техника и Биология. Класната стая на открито ще бъде изградена от екологични дървени материали - европалети с изградена пергола над тях, по която ще растат увивни растения, внасящи екзотика и уют в учебното пространство. Класната стая ще бъде отделена отделена от останалото пространство чрез зеленина.

По проекта е предвидено засаждане на широколистни и иглолистни дървета, храсти и цветя в съответствие с учебното съдържание по Образователно управление Природна среда, съобразени с терена, климатичните условия и изискванията за позволена растителност в учебните заведения. Последната поддръжка ще се осъществява от персонала на 177 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, родители и местна общност.

Искаме нашите възпитаници да се чувстват полезни и приобщени заобикалящият ги свят.

Имам идея да проведем конкурс „Най-красиво цвете“, в който децата ще участват с различни екологични занимания, като изработка на макет от рециклирани материали, провеждане на викторина по въпроси и др.

Във двора на училището децата ще засадят дърво, което ще бъде връчено „Дървото на щастието“. С помощта на години на специалисти, децата ще правят измервания, свързани с промените в нейната височина и на високото стъбло, които ще се записват в специален за този дневник.

Предвижда се основаването на екологичен клуб, който ще бъде ръководен от преподавателите ни по предметите Биология и Човекът и природата. В този клуб децата ще провеждат различни екологични занимания и ще придобият знания и умения за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

 

 

1 . ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Повишаване на конкурентоспособността на подрастващите и създаване на нов имидж сред населението като място, което не само се обучава и отглежда децата, но се възпитава и в духа на природосъобразен начин на живот.
 • Приобщаване на родителите към заниманията и интересите на техните деца чрез организиране на съвместни мероприятия, като екологични занимания и конкурс „Най-красиво цвете“
 • Повишаване на еко-културата, както на учениците, така и на техните родители за поддържане на чистата околна среда, екологосъобразно поведение и укрепване на сътрудничеството между детската градина и семейството.
 1. ЗАДАЧИ
 • Интегриране на иновациите и нов подход в образованието на най-малките и хармонизирането на усилията на родителите, учителите и съмишлениците при отглеждане и възпитание на децата в България.
 • Обединяването на усилията на учители, родители и местна общност за изграждане на едно зелено, красиво, полезно и любимо място.
 • Повишаване на познанията на целевата група с флората на нашата страна.
 1. ПРОЕКТА ДОКАЗВА

Превръщане на двора на училището в красиво и любимо място, което ще развие нагласа за здравословен начин на живот и хранене, а също така и ще възпитава децата в отговорността и изследователски дух.

Повод за положително общуване между деца, родители, учители и вдъхновяване на инициатива за доброволчески принос на местната общност.

 1. ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА В рамките на този проект:

Ще адаптираме, оживим и включим в привлекателно място за градинарство, обучение и игра част от двора на нашето училище.

Ще обособим кът учебни занимания на открито.

Ще изучаваме изкуството да си гледаш градина от зеленчуци и билки, да посадиш дървета, храсти и цветя.

Ще разработим обучителни модули за алтернативно, забавно, креативно еко-образование, както за учениците, така и за възрастните.

Проектът спомага за развитието на живата околна среда в дългосрочен план.

Чрез участието ни в този проект ще събудим светъл интерес на подрастващите към

спасяването и възстановяването на живата природа.

 1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
 1. Озеленяване, засаждане на хората, храсти и цветя - облагородяване на двора на училището и превръщането му в един по-приветлив за обучение на децата, защитен от вредните автомобилни газови дворове.
 2. Класна стая на открито - този кът ще бъде направен чрез дървени европалети и ще служи за провеждане на учебни занятия по предмети като Човекът и природата, Билогия и Труд и техника. Европалетите, които ще се използват за нашата собственост, поради което няма да бъдат закупени, а за тях са предвидени средства за тяхното разкрояване и обработка.
 3. Направата на информационни материали, с които се цели популяризиране на проекта -плакати.

 

    Всички тези дейности ще се извършват заедно от родители, учители, помощен

     персонал и детската подготвителна група.

 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Ще се осъществява от Координационен съвет включва представители на Родителската общност, местната общност, учители и помощен персонал.

Информация

 

Календар

 

Контакти