SO_Gerb-cveten СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121/XXXI-МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

                           

                                               

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

ПО УЧЕНИЧЕСКО БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

177 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- С. СВЕТОВРАЧЕНЕ,

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Открита в изпълнение на Решение № 716 по Протокол № 61, т.39 от 16.09.2022г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА22-РД09-1701/04.10.2022г. на кмета на Столична община и на основание чл.3, ал.1, ал.3, ал.6 във вр. с чл.6, ал.3 от НОУСБХОУТСО.

2022г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. Предмет на конкурса.

Раздел ІІ. Условия за участие.

Раздел ІІІ. Критерии за подбор.

Раздел ІV. Конкурсна документация.

Раздел V. Срок за подаване на офертите и указания за подготовката им.

Раздел VI. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Раздел VII. Оглед на обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Заявление за участие в конкурс - Приложение № 1

- Декларация - Приложение № 2

- Декларация - Приложение № 3

- Декларация  - Приложение № 4

- Декларация  - Приложение № 5

- Проект на договор за организиране на ученическо бюфетно хранене - Приложение № 6

- Офетра за асортимент от храни и напитки - Приложение №7

- Оферта за участие в конкурса - Приложение №8

- Заповед № СОА22-РД09-1701/04.10.2022г. на кмета на Столична община.

- Копие от АПОС № 2976/11.10.2012г. на СО-район „Нови Искър“.

- Скица на поземлен имот с идентификатор 65601.5479.268.

- Скица на сграда с идентификатор 65601.5479.268.7.

- Експертна оценка от лицензиран оценител.

I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА.

СО-район „Нови Искър“, с адрес: ул. „Искърско дефиле“ № 121, представляван от кмета на Района, на основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.1, ал.3 и ал.6 и чл.6 ал.1, чл.7 ал.1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл.28 ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, в изпълнение на Решение № 716 по Протокол № 61, т.39 от 16.09.2022г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА22-РД09-1701/04.10.2022г. на кмета на Столична община обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“.

Предмет на конкурса – публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо бюфетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, на територията на Столична община-район „Нови Искър“, а именно:

Едноетажна сграда за образование със самостоятелен вход, с предназначение за ученически бюфет, част от 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“, с идентификатор 65601.5479.268.7, с площ от 53.00 кв.м.,  построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.268, с площ от 8556 кв.м., част от който в размер на 6029 кв.м. попада в УПИ I /първи/ - за училище, а останалата част в размер на 2527 кв.м. попада в УПИ II /втори/ - за културен дом от кв.5 /пети/ по действащия регулационен план на с. Световрачене, утвърден със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987г. на гл. арх. на София и Заповед № РД-09-50-628/08.05.2008г. на гл. арх. на София, актуван АПОС № 2976/11.10.2012г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. № 58399/2013г., том CXL, № 72, имотна партида 248984, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 23.

-    Началната конкурсна наемна цена – 22.00 лв. месечно без ДДС, определена съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-    Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

Обектът, предмет на настоящия конкурс следва да се ползва само за посоченото му предназначение - организиране и осъществяване на ученическо хранене в бюфет. Не се допуска използването за производство и предлагане на друга продукция, използването  в извънучебно време за други дейности, както и преотстъпването на обекта за ползване /независимо дали на договорно или друго основание от външни за участника в конкурса юридически или физически лица/.

Срок на договора – 5 /пет/ календарни години, считано от датата на подписването му.

Допълнителна информаця за обекта, предмет на конкурса, съгласно чл.7, ал.3 и ал.4 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община:

- обща площ - 53.00 кв.м.

- налично оборудване:

 • мивка с батерия за топла и студена вода;
 • метални стелажи – 3 бр.;
 • дървена маса – 1 бр.

- измервателни уреди:

 • контролен електромер;
 • контролен водомер.

Отчитането на контролните уреди се извършва с протокол на 1-во число от месеца. Обектът разполага с транспортен достъп.

Общия брой ученици на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е 76

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление по образец на Възложителя /Приложение №1/. В конкурса може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, отговарящи на условията на Възложителя, съгласно приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

2. В конкурса не може да участва и ще бъде отстранен всеки участник, който:

 • има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към Столична община, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
 • е физическо лице - при участник физическо лице или едноличен търговец, или е лице, което представлява участника - юридическо лице или е член на негов управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да упражнява контрол при вземането на решения от тези органи, което е в конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с кмета и заместник-кметовете на Столична община, председателя на СОС, общинските съветници, кмета, заместник-кметовете и секретаря на Района, на чиято територия се намира обектът на конкурса, или директора и заместник-директорите на съответното училище, за което се провежда конкурса, който конфликт на интереси не е отстранен към момента на подаване на предложението за участие в конкурса;
 • е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност;
 • е в процедура по ликвидация;
 • е свързано лице с друг участник в същия конкурс;
 • е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108ачл.159а - 159гчл.172чл.192ачл.194 - 217чл.219 - 252чл.253 - 260чл.301 - 307чл.321чл.321а и чл.352 - 353е от Наказателния кодекс, съответно за престъпление, аналогично на посочените, в друга държава членка или трета страна; отнася се за участник - физическо лице или едноличен търговец, съответно за лице, което представлява участника - юридическо лице или е член на негов управителен или надзорен орган, и за други лица които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи;
 • не е изпълнил наемен договор със Столична община или районна администрация, довело до предсрочното му прекратяване и/или до непогасени задължения за плащане на наем, консумативи, неустойки или обезщетения по такъв договор, които са в размер, не по-малък от една месечна наемна цена освен ако неизпълнението е установено повече от 5 години преди датата на подаване на офертата.
 • неотговарящ на обявените в документация за участие условия и изисквания.

СО-район „Нови Искър“ няма да изисква представянето на документи, до които има достъп по служебен път.

Обстоятелствата, относно ликвидация и несъстоятелност ще се удостоверяват служебно чрез извършване на справка в публичен регистър „Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ“ към Агенция по вписванита.

III.  КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

1.  Участникът следва да притежава професионален опит за осигуряване на обществено хранене на деца с обща продължителност не по-малко от 2 години, като дейносттa е извършвана или се извършва през последните три години преди крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса: това изискване не важи за новорегистрирани фирми.

Доказване: участникът трябва да представи декларация в свободен текст, в която предоставя информация за професионален опит за осигуряване на хранене на деца с обща продължителност не по-малко от 2 години, като дейността е извършвана или се извършва през последните три години преди крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса.

2.  Участникът следва да разполага с персонал с професионална квалификация в областта на храненето.

Доказване: при подаване на офертата, съответно с посоченото изискване се декларира с декларация в свободен текст.

3. Участниците са длъжни да уведомяват комисията при настъпване на промени в обстоятелствата по раздел II „Условия за участие“ и раздел III „Критерии за подбор“ в седемдневен срок от настъпването на промяна.

4.  Когато участник в конкурса е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по раздел II „Условия за участие“ и раздел III „Критерии за подбор“ се прилагат и за членовете на обединението. Доказването на минималните изисквания по критериите определени със заповедта на кмета на СО-район „Нови Искър“ се отнася за обединението участник, а не за всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата, предвидено в договора за създаване на обединението.

5. Не се поставят каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в конкурса.

6. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретния конкурс:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност от участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

7. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/и, който/които да представлява/т обединението за целите на настоящия конкурс.

8. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за конкурса се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на конкурса. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящия конкурс, участникът следва да извърши данъчна регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора.

9. Участниците представят при участието си в конкурса декларации за липсата на обстоятелства по раздел II „Условия за участие“. За изпълнение на минималните изисквания по критериите за подбор се представят декларации или документи съобразно изискванията, определени в конкурсната документация. Не се представят документите, които са достъпни чрез публични регистри.

10. Спечелилият конкурса участник представя документи за липсата на обстоятелствата по раздел II „Условия за участие“, както и в изпълнение на изисквания, определени със закон. Когато това е предварително определено, представя документи и за изпълнение на критериите за подбор. Представянето на тези документи е условие за сключването на договор.

11. За чуждестранните лица изискванията се прилагат съобразно законодателството на държавата, в която са установени.

IV. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

1. Конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 08.30 часа на 20.10.2022г. до 17.00 часа на 08.11.2022г. включително в административната сграда на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефил“ № 121, партер, след заплащане на цената в касата на СО-район „Нови Искър“ или по банков път по сметка на СО-район „Нови Искър“, IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД.

2. Цената на настоящата документация е 60,00 лв. /шестдесет лева/ с включен ДДС. Оригинал от платежния документ следва да бъде представен с офертата за участие в процедурата, като доказателство, че документацията е закупена по надлежния ред. Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят.

3. Конкурсната документация се публикува на електронните страници на СО-район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg и на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –  http://177ou.idwebbg.com/ Обявление за провеждане на конкурса се публикува на сайта на Столична община – www.sofia.bg,  раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“, както и на информационните табла на СО-район „Нови Искър“, 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и на кметство с. Световрачене.

V. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ.

1. Срок и начин за подаване на офертите:

- офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 часа на 20.10.2022г. до 17.00 часа на 08.11.2022г. включително в деловодството на СО-район „Нови Искър“ на адрес: ул. „Искърско дефиле“ № 121, партер.

В случай, че в първоначлния обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, кметът на СО-район „Нови Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения с 15 /петнадесет/ календарни дни, на основание т.5 от Заповед № СОА22-РД09-1701/04.10.2022г. на кмета на Столична община.

2. Указания за подготовка на офертата:

- офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: име на участника; адрес за кореспонденция; телефон; електронен адрес и наименование на конкурса.

При приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването ѝ посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Документите за участие в конкурса се подготвят и представят в два раздела, оформени в два отделни плика - плик № 1 и плик № 2.

ОФЕРТИТЕ СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ:

В плик № 1 се поставят и запечатват следните документи:

1. Заявление за участие - по образец в конкурсната документация с посочени административни данни за участника и банкова сметка, по която да се възстанови внесената гаранция, когато няма основание за нейното задържане. Когато не е посочен ЕИК от публичния регистър на Република България, както и при обединения и чуждестранни лица, се посочват данни за учредяване и/или регистрация и се представя удостоверение за актуално състояние или друг документ, съгласно законодателството на държавата, вкоято лицето е установено, съответно договор за обединение. - /Приложение № 1/

2. Декларации за липсата на определените в заповедта и документацията обстоятелства по раздел II „Условия за участие“ и раздел III „Критерии за подбор“- образци в конкурсната документация. - /Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4 и Приложение № 5/

3. Пълномощно, в случаите на упълномощаване.

4. Оригинал на платежен документ за закупена конкурсна документация.

5. Оригинал на платежен документ за внесена гаранция за участие в конкурса.

6. Декларация в свободен текст, относно професионален опит за осигуряване на хранене на деца с обща продължителност не по-малко от 2 години, като дейността е извършвана или се извършва през последните три години преди крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса – изискаването не важи за новооткрити фирми.

7. Декларация в свободен текст, във връзка с обстоятелството, че участникът разполага с персонал с професионална квалификация в областта на храните.

 В плик № 2 „Оферта за участие“ се поставят и запечатват:

Оферта за участие, която съдържа документи, съобразно изискванията, определени в конкурсната документация за съответствието с критериите за оценка:

I. Офертата следва да съдържа следните документи:

1. Предложение от участника за организация на ученическото хранене в бюфета с готов или приготвян на място асортимент, в което да се представят документи, че доставчиците могат да осигурят хранителни продукти, които съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 20 януари 2021г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр.8 от 29 януари 2021г.), Наредба № 6 от 10 август 2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн., ДВ, бр. 65 от 23 август 2011г.) и че храните, които ще се приготвят и предлагат на учениците, отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 20 януари 2021г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр.8 от 29 януари 2021г.) и Наредба № 37 от 21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците (обн., ДВ, бр.63 от 07 август 2009г.), Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно франене в общинските училища на територията на Столична община.

2. Подписан и подпечатен проект на договор. - /Приложение № 6/

3. Усреднена цена по предложен образец с асортимент от храни и напитки. - /Приложение № 7/

4. Оферта по образец - /Приложение № 8/

3. Гаранции:

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200.00 лв. /двеста лева/, вносими при подаване на оферта на касата на СО-район „Нови Искър“, на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партер или по сметка на СО-район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“.

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие.

Внесените гаранции за участие на недопуснатите и неспечелилите конкурса участници се възстановяват по банкова сметка, съответно освобождават в седемдневен срок от приключване на конкурса със сключването на договор по ред, определен в конкурсната документация, освен когато има основание да не бъдат възстановени или освободени.

Гаранциите за участие на участниците, обжалвали заповедта се задържат до влизането ѝ в сила, съответно до отмяната ѝ. Върху сумите на гаранциите не се дължат лихви.

Гаранцията на спечелилия конкурса участник се задържа като депозит за целия срок на договора.

Гаранцията за участие на поканен и отказал да сключи договор участник се задържа.

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Разглеждането на офертите ще се извърши на 09.11.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, ет.3, ст.303. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците лично, техни представители, представители на училищното настоятелство, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. Критерии и методика за оценка и класиране на кандидатите:

Офертите се разглеждат и класират от комисия назначена от кмета на СО-район „Нови Искър“ в съответствие с разпоредбите на чл.10 от Наредбата на Столичен общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.

3. Критерии и методика за оценка на офертите:

3.1. Критерий „Цена на предлагани закуски“ - 50 %.

Максималният брой точки по този показател е 50.

Оценката на участниците по показател „Ц“ се изчислява по следната формула:

Ц = Ц1+Ц2+Ц3

Ц1 = /Цмин : Цп/ х 30

Ц2 = /Цмин : Цп/ х 10

Ц3 = /Цмин : Цп/ х 10

където:

 • Ц - е критерий „Цена на предлагани закуски“
 • Ц1 - Цена на храни, приготвени на място /тестени изделия, сандвичи и др./ - 30 т.
 • Ц2 - Цена на храни, внесени отвън /тестени изделия, сандвичи и др./, плодове и зеленчуци - 10 т.
 • Ц3 - Цена на пакетирани храни, мляко и млечни продукти - 10 т.

 „Цп“ - средно аритметична цена с ДДС на продуктите от асортимента, предложена от конкретния участник в конкурса и представена в образец „Оферта“ - /Приложение №8/

„Цмин“ - най-ниската предложена средно аритметична цена с ДДС на продукрите от асортимента, представена в образец „Оферта“ - /Приложение №8/

3.2. Критерий „Концепция за развитие“ - 30 %.

Максималният брой точки по този показател е 30.

Включва предложение от участника за организиране на ученическо бюфетно хранене за срока на договора. Всеки участник е необходимо да разработи методика, която да съдържа описани конкретни дейности, свързани с развитието на обекта, инвестиции, включително и в персонал с цел гарантиране и повишаване на качеството на процеса на доставка на хранителни продукти, приготвяне на храна на място и предоставянето й за консумация и с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на храните.

Оценка на участниците по показател „КР“ се изчислява, както следва:

30 т. - получава участникът, който е представил своето виждане по организация на ученическото бюфетно хранене с описани аргументи и адекватни качествени мерки с качествен ефект и виждане по всички от изброените точки като част от концепцията, съответстващи на Наредба № 2 от 20 януари 2021г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр.8 от 29 януари 2021г.):

- свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, предложени разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и тяхното съхранение, вкл. наличие на сертифициран транспорт според изискванията на Наредба № 14 от 09 декември 2021г. за хигиената на храните (обн., ДВ, бр.106 от 15 декември 2021г.);

- свързани с приготвяне на разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и предоставянето им за консумация;

- свързани с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на съхранение и приготвяне на продуктите от асортимента;

- референции и договори;

- притежавани сертификати за качество и съотносими стандарти за качество;

- свързани със здравословното хранене;

- план за разкриване на работни места, в т.ч. работни места, които да бъдат определени за лица с трайни физически увреждания, които са с намалена трудоспособност;

- инвестиции в обекта.

20 т. - получава участникът при несъществени пропуски при описанието на  аргументирани и адекватни качествени мерки с качествен ефект, както и с липсващи  2 описания от изброените точки като част от концепцията:

- свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, предложени разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и тяхното съхранение, вкл. наличие на сертифициран транспорт според изискванията на Наредба № 14 от 09 декември 2021г. за хигиената на храните (обн., ДВ, бр.106 от 15 декември 2021г.);

- свързани с приготвяне на разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и предоставянето им за консумация;

- свързани с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на съхранение и приготвяне на продуктите от асортимента;

- референции и договори;

- притежавани сертификати за качество и съотносими стандарти за качество;

- свързани със здравословното хранене;

- план за разкриване на работни места, в т.ч. работни места, които да бъдат определени за лица с трайни физически увреждания, които са с намалена трудоспособност;

- инвестиции в обекта.

10 т. - получава участникът при наличие на съществени пропуски в аргументирането на адекватни качествени мерки с качествен ефект и липсващи 3 описания от изброените точки като част от концепцията:

- свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, предложени разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и тяхното съхранение, вкл. наличие на сертифициран транспорт според изискванията на Наредба № 14 от 09 декември 2021г. за хигиената на храните (обн., ДВ, бр.106 от 15 декември 2021г.);

- свързани с приготвяне на разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и предоставянето им за консумация;

- свързани с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на съхранение и приготвяне на продуктите от асортимента;

- референции и договори;

- притежавани сертификати за качество и съотносими стандарти за качество;

- свързани със здравословното хранене;

- план за разкриване на работни места, в т.ч. работни места, които да бъдат определени за лица с трайни физически увреждания, които са с намалена трудоспособност;

- инвестиции в обекта.

5 т. - получава участникът при наличие на съществени пропуски, непълно описани и обосновани, и адекватни качествени мерки с качествен ефект и липсващи 4 описания от изброените точки като част от концепцията:

- свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, предложени разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и тяхното съхранение, вкл. наличие на сертифициран транспорт според изискванията на Наредба № 14 от 09 декември 2021г. за хигиената на храните (обн., ДВ, бр.106 от 15 декември 2021г.);

- свързани с приготвяне на разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и предоставянето им за консумация;

- свързани с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на съхранение и приготвяне на продуктите от асортимента;

- референции и договори;

- притежавани сертификати за качество и съотносими стандарти за качество;

- свързани със здравословното хранене;

- план за разкриване на работни места, в т.ч. работни места, които да бъдат определени за лица с трайни физически увреждания, които са с намалена трудоспособност;

- инвестиции в обекта.

0 т. – получава участникът при непредставена визия /предложение/.

3.3. Критерий „Социална отговорност“ - 20%.

Максималният брой точки по този показател е 20.

Оценката на участниците по показател „СО“ се изчислява по следната формула:

СО = /СОмакс : СОп/ х 20

където:

„СО“ - е критерий „Социална отговорност“.

„СО макс“ - е най-голям процент осигурени безплатни закуски спрямо общия брой на учениците в училището представен от участник в конкурса, но не по-малко от 2% .

„СО п“ - е процент осигурени безплатни закуски спрямо общия брой на учениците в училището, представени от конкретния участник в конкурса, но не по-малко от 2%.

Участник подал по-малко от 2% осигурени безплатни закуски спрямо общия брой на учениците в училището получава 0 /нула/ точки за този показател.

Всеки участник, може да получи комплексна оценка - „КО“ максимум 100 точки. Комплексната оценка представлява сбор от получените оценки на участника по всеки един от горепосочените показатели и се изчислява по формулата:

КО = Ц + КР + CO

4. Оценяване.

На първо място ще бъде класиран кандидатът, събрал най-много точки в комплексната оценка – „КО“.

Конкурсната комисия се назначава със заповед от кмета на района. Тя включва най-малко следните членове: директорът на училището или негов заместник, представител на училищното настоятелство, счетоводител, правоспособен юрист, представител на дирекция „Образование“ на Столичната община, представител на районната администрация, представител на Столичната регионална здравна инспекция (специалист по хранене и диететика) и представител на Българската агенция по безопасност на храните.

В състава на комисията не може да участва:

- лице, което има материален интерес от резултата на конкурса;

- свързано лице с участник в конкурса или с член на негов управителен или контролен орган;

- лице, което е в конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участник в конкурса.

Пликовете с предложенията на участниците в конкурса се отварят от назначената комисия в предварително оповестените ден, час и място. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците лично, техни представители, представители на училищното настоятелство, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря пликовете по реда на постъпването им, като обявява приложените документи. Обявява се наличието на запечатани непрозрачни пликове с надписи „Оферта за участие“. Поне трима членове на комисията подписват запечатания непрозрачен плик с надпис „Оферта за участие“.

Комисията продължава работата по разглеждане на предложенията в закрито заседание, като проверява представените документи за съответствието им с изискванията и за липса на основание за отстраняване.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола от своята работа и уведомява участниците за това.

В срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирана нередовност, относно изискванията за подбор, могат да представят на комисията нови декларации и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, която да отговаря на изискванията на конкурсната документация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на предложенията за участие. Начинът на представяне на допълнителни документи и информация – в деловодството на СО-райин „Нови Искър“, входирани към регистрационния номер на офертното предложение.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от конкурсната процедура комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят в определен срок разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в предложението, които разяснения и доказателства не могат да водят до промени в офертата.

Подалите предложения участници са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в предложението.

Отстраняват се от по-нататъшно участие участници, чиито предложения за изпълнение не отговарят на условия и изисквания на конкурса, като предложенията им не се оценяват и класират.

Комисията отваря пликовете с офертите на допуснатите участници и ги оценява съобразно показателите в методиката за комплексна оценка.

Комисията класира на първо място участника, получил най-висока комплексна оценка.

Протоколите от работата на комисията се подписват от членовете на комисията и заедно с всички документи от проведения конкурс се представят за утвърждаване на органа, който я е назначил.

Въз основа на протоколите, компетентният орган издава заповед за утвърждаване на класирането, която се връчва на участниците по реда на чл.37, ал.4 от Наредбата за общинската собственост. В заповедта се посочват отстранените от конкурса участници. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В срок до 30 дни след влизане в сила на заповедта за утвърждаване на класирането се предприемат необходимите действия за приключване на конкурса, включително спечелилият конкурса участник представя документите и доказателства за изпълнение на изискванията посочени в заповедта. Ако в този срок не бъде сключен договор по причини, за които спечелилият конкурса участник не отговаря, срокът за сключване на договора може да бъде удължен с до 30 дни със заповед.

В случай, че спечелилият конкурса участник писмено откаже да подпише договора не представи изискуемите документи или не изпълни изискванията в заповедта, или в срок не се яви да подпише договора, районният кмет може да покани за сключване на договор класирания на второ място участник - когато има такъв.

В случай, че за участие в конкурса няма подадени оферти или има подадена само една оферта и след удължаване на срока не постъпят други:

- при неподадени оферти конкурсът се прекратява със заповед на кмета на Столичната община и се обявява повторно.

- при подадена една оферта - комисията провежда конкурса или може да предложи прекратяването му.

Ако след започване на конкурса няма допуснати до участие участници – конкурсът се прекратява със заповед на кмета на Столична община и се обявява повторно. Ако има допуснат само един участник – комисията провежда конкурса или предлагапрекратяването му.

Ако офертите на допуснатите участници не отговарят на предварително обявените условия в конкурсната документация, кметът на района предлага на кмета на Столична община да издаде заповед за прекратяване на конкурса.

VII. ОГЛЕД НА ОБЕКТА.

Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден от 8.00ч. до 17.00ч., след предварителна заявка, на тел:0876972244, 0884801737 или email: ou_177@abv.bg, в периода от 20.10.2022г. до 08.11.2022г. вкл.

Участниците представят към своето офертно предложение декларация за оглед на обекта – Приложение № 5, с което удостоверяват, че са запознати с всички условия и особености на обекта, както и със специфичните условия, които биха повлияли на офертното предложение.

Предоставените във връзка с провеждане на настоящата конкурсна процедура лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на същата и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласувал:

Златко Златков

Зам.-кмет на СО-район „Нови Искър“:………………….…...                 дата:17.10.22г.

Диян Асенов

юрисконсулт, отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“:…………………..                дата:17.10.22г.

Евелина Гурсова

Директор на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“:…………..                дата:17.10.22г.

Изготвил: Светла Любомирова                                                                                                    

гл. специалист отдел „УОСЖФ и РКТД“:……………………                дата:17.10.22г.

На основание общия Регламент относно защитата на Личните данни  (EC)2016/679  Подписи и печат - не се четат

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, п.к. 1281, тел. 991-72-30; факс: 991 76 23 e-mail: infofcniovi-iskar.bg

                                                 ЗАПОВЕД

 

В изпълнение на Решение № 716 по Протокол № 61, т.39 от 16.09.2022г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА22-РД09-17()1/04.10.2022г. на Кмета на Столична община и съгласно чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от Наредбата за организиране на ученическо и столово хранене в общинските училища на територията на Столична община, относно публикуван оповестен конкурс. . с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот-обществена общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за извършване на дейности по ученическо бюджетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Световрачене, район „Нови Искър“,

О Б Я В Я В А М:

 1. Процедура по провеждане на публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, представляваща обект за осъществяване на ученическо бюджетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, на територията на Столична община - район „Нови Искър“, а именно:

едноетажна сграда вход за образование със самостоятелен, с предназначение за ученически бюфет, част от 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Световрачене, район „Нови Искър“, с идентификатор 65601.5479.268.7, с площ от 53.00 кв.м., построен върху поземен имот с идентификатор 65601.5479.268, с площ от 8556 кв.м., част от който в размер на 6029 кв.м. .м. попада в У ПИ I /първи/ - за училище, а останалата част в размер на 2527 кв.м. попада в УПИ II /втори/ - за културен дом от кв.5 /пети/ по действащия регулационен план на с. Световрачене, утвърден със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987г. на гл. арх. на София и Заповед № РД-09-50-628/08.05.2008г. на гл. арх. на София, актуален АПОС № 2976/11.10.2012г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. № 58399/201 Зг., том CXL, № 72, имотна партида 248984, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 23.

 • Начална конкурсна наемна цена - 22.00 лв. месечно без ДДС, определена съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, получена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.
 • Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

Обектът предмет на конкурса е със следното оборудване :

 • мивка с батерия за топла и студена вода;
 • метални стелажи - 3 бр.;
 • дървена маса - 1 бр.

 
 • измервателни уреди:
 • контролиран електромер;
 • контролиран водомер.

Обектът разполага с транспортен достъп.

 1. Критерии за подбор:
 1. Участникът следва да притежава професионален опит за дейност, осигурена на обществено хранене с обща дейност не по-малко от 2 години, като се извършва или се извършва през последните три години преди крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса: изисква се това важи за новорегистрирани фирми.
 2. Участникът следва да разполага с персонал с професионална квалификация в областта на храненето.
 1. Критерии и методика за оценка:

Предлагате да разгледате и класирате комисия от назначена със Заповед на кмета на СО- район „Нови Искър“ в съответствие със разпоредбите на чл.10 от Наредбата на Столичен общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община по следните критерии:

 • Критерий „Цена на предлагани закуски“ - 50 %.

Максималният брой точки по този показател е 50.

Оценката на участниците по показател „Ц“ се изчислява по следната формула:

Ц = Ц1+Ц2+ЦЗ

Ц1 = /Цмин : Цп/ х 30 Ц2 = /Цмин : Цп/ х 10 ЦЗ = /Цмин : Цп/ х 10

където:

 • Ц - е критерий „Цена на предлагани закуски“
 • Ц1 - Цена на храни, приготвени на място /тестени изделия, сандвичи и др./ - 30 т.
 • Ц2 - Цена на храни, внесени отвън /тестени изделия, сандвичи и др./, плодове и зеленчуци - 10 т.
 • ЦЗ - Цена на пакетирани храни, мляко и млечни продукти -10т.

„Цп“ - средна аритметична цена с ДДС на продуктите от асортимента, предложена от конкретния участник в конкурса и представена в образец „Оферта“ - /Приложение №8/ „Цмин“ - най-ниската предложена средно аритметична цена с ДДС на продуктите от асортимента , представена в образец „Оферта” - /Приложение №8/

 • Критерий „Концепция за развитие“ - 30 %.

Максималният брой точки по този показател е 30.

Оценката на участниците по показател „КР“ се изчислява, на основата на предложението на участниците за организиране на ученическото бюфетно хранене за срок по договора. Също така следва качествено да съдържа аргументи и адекватни качествени мерки с ефект и виждане по всички от оръжените точки като част от концепцията, отговарящи на Наредба № 2 от 20.01.2021г. за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детски заведения, училищните столове и обектите за търговия на

 

дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храните, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици:

 • свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, предлагани разнообразни закуски, плодове, зеленчуци и напитки и тяхното съхранение, вкл. наличие на сертифициран транспорт съгласно изискванията на Наредба № 14 от 09 декември 2021г. за хигиената на храните (обн., ДВ. бр.106 от 15 декември 2021 г.);
 • свързани с приготвяне на разнообразни закуски, напитки, плодове и зеленчуци и предлагането им за потребление;
 • свързани с избягване на риска от невъзможност за покриване на стандартите за качество на съхранение и приготвяне на продуктите от асортимента;
 • референции и договори;
 • притежавани сертификати за качество и съотносими стандарти за качество;
 • свързан със здравословното хранене;
 • план за разкриване на работни места, в т.ч. работни места, които да бъдат определени за лица с трайни физически увреждания, които са с намалена трудоспособност;
 • инвестиции в обекта.
 • Критерий „Социална отговорност“ -20%.

Максималният брой точки по този показател е 20.

Оценката на участниците по показател „СО“ се изчислява по следната формула:

СО = /СОмакс : СОп/ х 20 къде:

„СО“ - е критерий „Социална отговорност“.

„СО макс“ - е най-големият процент осигурени безплатни закуски към общия брой на учениците в училището представен от участник в конкурса, но не по-малко от 2% .

„СО п“ - е процент осигурени безплатни закуски към общия брой на учениците в училището, представени от конкретния участник в конкурса, но не по-малко от 2%. Участникът получи по-малко от 2% осигурени безплатни закуски към общия брой на учениците в училището получава 0 /нула/ точки за този показател.

 • Комплексната оценка:

Комплексната оценка представлява сбор от получените оценки на участниците по всеки един от горепосочените показатели и се изчислява по формулата:

КО = Ц + КР + СО

Всеки участник може да получи комплексна оценка - „КО“ максимум 100 точки. На първо място ще бъде класиран кандидатът, събрал най-много точки в комплексната оценка.

 1. Срок и начин за подаване на офертни предложения за участие в конкурса:
 1. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08.30 часа на 20.10.2022г. до 17.00 часа на 08.11.2022г. включително в административната сграда на СО- район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, след заплащане на цената в касата на СО-район „Нови Искър“ или по банков път по сметка на СО-район „Нови Искър“, IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД.
 2. Цената на документацията е 60.00 лв. /шестдесет лева/ с включен ДДС.
   
 3. Офертите на участниците ще приемат всеки работен ден от 08.30 часа на 20.10.2022г. до 17.00 часа на 08.11.2022г. включително в деловодството на СО-район „Нови Искър*' на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партер.
 4. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. /двеста лева/.

Всеки участник е задължен да внесе паричен депозит в касата на СО-район „Нови Искър“, на адрес: гр. Нови Искър, ул. ..Искърско дефиле“ № 121 или по банковата сметка на СО- район „Нови Искър“ IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, в срок за подаване на офертни предложения, като при нареждането за плащане задължително следва да бъде изписан предмета на конкурса.

 1. Предвиденото на офертите ще се извърши на 09.11.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, на адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, ет.З, ст.ЗОЗ. Отварянето на офертите е публично и на него могат да използват потребителите лично, технически представители, представители на училищното настоятелство, както и представители на средствата за масово осведомяване.

В случай, че в изборния срок на обявяване не постъпят оферти или е постъпила само една оферта. Кметът на СО-район „Нови Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения с 15 /петнадесет/ дни. на основание т.5 от Заповед № СОА22-РД09- 1701/04.10.2022г. на Кмета на Столична община.

Оглед на обекта може да бъде изпълнен всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч., след предварителна заявка, на тел: 0876 972 244, 0884 801 737 или имейл: ou_177@abv.bg , в периода от 20.10.2022г. до 08.11.2022г. вкл.

 1. Утвърждавам документацията за участие в конкурса, ведно с приложените към нея документи.
 2. Заповедта и одобрената към нея конкурсна документация се публикуват на електронните страници на СО-район „Нови Искър“ - www.novi-iskar.bg и на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий*' - www.177ou.idwebbg.com . Обявление за провеждане на конкурс се публикува на сайта на Столична община - www.sofia.bg , раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“, както и на информационното табло на СО-район „Нови Йскър“ 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и на кметство

с. Световрачене 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА  - КМЕТ НА СО - Р-НОВИ ИСКЪР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ​​КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09- 1701 /04.10.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.З и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.З, ал.1, чл.6, ал. 1 и ал.4 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет : „Отдаване под наем на недвижим имот-обществена общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за извършване на дейности по ученическо бюджетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

едноетажна сграда вход за образование със самостоятелен, с предназначение за ученически бюфет, част от 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Световрачене, район „Нови Искър“, с идентификатор 65601.5479.268.7, с площ от 53.00 кв.м., построен върху поземен имот с идентификатор 65601.5479.268, с площ от 8556 кв.м., част от който в размер на 6029 кв.м. .м. попада в УПИ I /първи/ - за училище, а останалата част в размер на 2527 кв.м. попада в УПИ II /втори/ - за културен дом от кв.5 /пети/ по действащия регулационен план на с. Световрачене, утвърден със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987г. на гл. арх. на София и Заповед № РД-09-50-628/08.05.2008г. на гл. арх. на София, актуален АПОС № 2976/11.10.2012г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. № 58399/201 Зг., том CXL, № 72, имотна партида 248984, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 23.

 • Начална конкурсна наемна цена - 22.00 лв. месечно без ДДС, определена съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, получена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.
 • Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт - офис на СО-район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър. ул. „Искърско дефиле“ № 121, партер (сградата на XXXI Медицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок - всеки работен ден от 20.10.2022г. до 08.11.2022г. от 08:30 ч. до 17:00ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 200.00 лв. и се внася в срок за подаване на офертни предложения по сметка в район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА” АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 09.11.2022г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър. ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- МЦ), ет.З, ст.303.

При неподадени оферти или при предоставена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Конкурсната документация се публикува на електронните страници на СО-район „Нови Искър“ - www.novi-iskar.bg и на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - www.177ou.idwebbg.com .

Обявление за провеждане на конкурси се публикува на сайта на Столична община - www.sofia.bg , раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“, както и на информационното табло на СО-район „Нови Искър“, 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ СЛЕД VII клас

Във връзка с организацията на дейностите по прием на учениците в VIII клас, Ви уведомявам за следното:

I.Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на следните дейности в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Възможно е да търсите и други документи, които следват да бъдат представени допълнително.

 Допустимо е родителите, които желаят да подадат заявление за участие във втория етап на класиране, да получат предварително попълнено и без наличието на мястото на ученика.

 II.

 1. Резултатите от първия етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg.
 2. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

3.Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети.

4.Училищата ще приеме документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. 

5.Ако ученик не се яви, мястото му  не  се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

6.Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класирнe.

 

 

 

 

 

Срок за записване  след Първо класиране  от 13.07.2022г.- 15.07.2022г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване  на заявления за участие в първи етап на класиране  в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде  само  по електронен път ( https://infopriem.mon.bg ). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа   https://infopriem.mon.bg  и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Съветът за огромния обем информация се прехвърля поетапно и е възможно още да не се вижда в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за  профил „Физическо питание и спорт“ , подават  в училището въз основа на  следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от собственост на спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил  „Физическо възпитание и спорт“  има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

 

Дата: 09.03. 2022 г.

 

График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

 26-27 май 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училищата и искане за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

 До 10 юни 2022 г., вкл.

 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

 До 10 юни 2022 г., вкл.

 Провеждане на Национално външно оценяване: 

 •       Български език и литература
 •       Математика
 •       Чужд език /по желание на ученика/

  

 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 Провеждане на изпити за проверка на способностите:

 •       изобразително изкуство
 •       музика
 •       спорт

 

 21 юни 2022 г.

 22 юни 2022 г.

 23-24 юни 2022 г.

 Обявяване на резултатите от НВО.

 До 28 юни 2022 г., вкл.

 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

 До 28 юни 2022 г., вкл.

 Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

 05-07 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на първи етап на класиране.

 До 12 юли 2022 г., вкл.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13-15 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на втори етап на класиране.

 До 20 юли 2022 г., вкл.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

 21-22 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

 25 юли 2022 г.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

 26 -27 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на третия етап на класиране.

 29 юли 2022 г.

 Записване на приетите ученици на третия етап на класиране.

 01-02 август 2022 г., вкл.

 Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране.

 До 03 август 2022 г.

 Попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване.

 Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

 Утвърждаване на съществуването на държавен план-прием.

 До 14 септември 2022 г., вкл.

 


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за VІІ клас

2021/ 2022 година


1. Български език и литература  – ​​14 юни 2022 г., начало 10,00 часа


2. Математика  – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа


3. Чужд език  (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 


График на дейностите по приемането на учениците

2021/ 2022 година

 

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г.
Записване на учениците, посочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
Записване на приемните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на третия етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на третия етап на класиране 01 – 02 август 2022 г.
Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране до 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване определя се от директора,
до 10 септември 2022 г.
Утвърждаване на съществуването на държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.

НВО 7 клас

 

Дата: 09.03.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

      РУО – София-град Вие уведомявате, че дейностите по приемането на учениците след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра по образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

 За Вашето мнение Обърнете внимание върху някои основни моменти от кампанията:

        Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

      Приемът на учениците след завършено основно образование се извършва по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

        Актуална информация относно реализирането на тези дейности в столичните училища може да се направи на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на учениците“.

 

        За изпитайте:

 1. Националните външни оценявания (НВО)  са, както следва:
  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.
  • чужд език (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г.

        Тази година резултатът от НВО на чужд език  няма  да участва в балообразуването на нито една паралелка в столичните училища.

        Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 10,00 ч. Учениците следват да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 09,30 ч. На изпитите учениците пишат с  черен  химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика  не се подават  заявления.

 1. Изпитване за проверка на способностите  , както следва:
 • изобразително изкуство – на 21 юни 2022г.
 • музика – на 22 юни 2022 г.;
 • спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.

        На тези изпити се явяват само учениците, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е 26-27 май 2022 г.

        Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление.

        Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити  не  може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следват да потърсите в конкретните училища.

 1. Резултатите  от положените ще бъдат изпити ще бъдат публикувани до 28 юни 2022 г.
 2. Балообразуване

        С решение на Педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на начислените паралелки.

        Съгласно чл. 57, ал. 2 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование по решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването може да бъде включен и общ брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през отчетната учебна година.

        Единственото училище в област София-град, заяви такова балообразуване, е НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Съгласно решение на Педагогическия съвет на това училище в балообразуването за някои от паралелките участват точките от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и спазване на околната среда и география и икономика, само ако са над 60 % от успеха максимален брой точки, съгласно регламента на годишната олимпиада.

        Списъкът с всички паралелки и начина на балообразуване на всяка от тях ще бъде публикуван на сайта на РУО – София-град след утвърждаване на държавния план-прием в срок до 30.04.2022 г., съгласно чл. 52, ал. 2 от горепосочената наредба.

        При класиране на учениците с  равен бал  се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от тази наредба обаче, балът се счита за равен, когато са  абсолютно  равни следните показатели:

- сбор от резултатите от националното външно оценяване;

- сбор от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скалата в точки;

- средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скалата в точки.

        Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател.

        Цялата необходима информация относно оценките, в т.ч. и от олимпиади и състезания, ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Съветът за огромния обем информация се прехвърля поетапно и е възможно още да не се вижда в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

За процеса на кандидатстване и класиране

 1. Първи етап

Подаване на заявления за участие от 05.07.2022 г. до 07.07.2022г. само  по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

        Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избират желания регион, в случая София-град. Така ще можете да посъветвате училищата с държавен план-прием в конкретния избран регион.

        За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

        При класирането се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането  по бала  и желанията , посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

        Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерени с бала на ученика, за да има шанс да бъдат класирани. Ако бъдат вписани само паралелки, които обикновено са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

        Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка успоредка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към дадения етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

 1. Втори етап

        След излизане на резултата от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се записа.

        Ученик, класиран на второ или следващото си желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

        Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подава заявка за тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втория етап.

        Ако подадете заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира по-предно вашето желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.

        Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Няма избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последното желание.

 1. Трети етап

        В третия етап могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“, т.е. които до момента не са класирани и записани, както и тези, които се отпишат като изтеглят своите документи. Ако ученик е записан, независимо в която област, няма как да подадете заявление.

       Подава се заявление като на първи етап. В заявката може да се впишат само паралелки, за които има открити свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документите на мястото на ученика не се запазва.

 1. Четвърти етап

        Попълването на свободните места след третия етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следващ да се осъществи в периода от 04.08.2022 г. до 10.09.2022г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършва подаването на документи и класирането.

       Учениците подават в избраното от тях училище за явление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Документите могат да се добавят в неограничен брой училища.

 1. Записване

        Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на следните дейности в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно или на удостоверение за признато основно образование - за ученици от училища от чужди държави образование, предоставени в срок до 10.01.2022 г. заявление за полагане на НВО.
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

        Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин упражнява правото си на образованието по образец на своите предпочитания и възможност се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните /над 14-годишна възраст/ - от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието. Това предопределя и необходимостта от интереса на ученика. Във всички формуляри се изисква както подписът на родителя, така и на ученика.

 1. Над утвърдените държавен план-прием  може да се приеме (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):
 • близнаци  в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на учениците в VІІІ клас;
 • ученик с двама започнали родители  при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или не е по-възрастен от 17 години, завършващи в годината на кандидатстването.

Пожелайте да се използва от това право следва да се представи в срок до 09.09.2022 г.:

 • Документите (актовете за раждане) на близките – в приемащото училище при записване.
 • Документите на учениците с двама започнали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство при кандидатстване за специалности от професия или профил „Физическо възпитание и спорт“) – в РУО – София-град.
 1. Насочване и записване на  ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със оценени образователни потребности, които са по качествена оценка

        Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със оценени образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (което е по качествена оценка), от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за създаване на семеен тип и ученици, установени в приемни семейства, разгледани от дадените от 03.05.2022 г. до 20.05.2022г. документи и насочване на тези ученици преди началото на кампанията по прием на учениците в VIII клас. Насочените ученици не са над утвърдени план-прием.

        Насочването е по списъци с подходящи за съответното получаване на специалности по професии и/или профили, утвърдени от министъра по здравеопазването и министъра по образованието и науката.

       Списък на заболяването, както и информация за работата на комисията, ще бъде публикуван своевременно на сайта на РУО – София-град.

 

 

       Още веднъж обръщаме внимание, че коректна и актуална информация относно реализирането на дейностите по прием на учениците в столичните училища може да се въведе в сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на учениците – прием в VIII клас“.

        За Вашето улеснение прилагаме и графика на дейностите, получени въз основа на заповедите на министъра на образованието и науката.

 

        Екипът на Регионално управление на образованието – София-град пожелава успех на всички кандидат-гимназисти!

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

  


Дата: 09.03. 2022 г.

 

График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

 26-27 май 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училищата и искане за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

 До 10 юни 2022 г., вкл.

 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

 До 10 юни 2022 г., вкл.

 Провеждане на Национално външно оценяване: 

 •       Български език и литература
 •       Математика
 •       Чужд език /по желание на ученика/

  

 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 Провеждане на изпити за проверка на способностите:

 •       изобразително изкуство
 •       музика
 •       спорт

 

 21 юни 2022 г.

 22 юни 2022 г.

 23-24 юни 2022 г.

 Обявяване на резултатите от НВО.

 До 28 юни 2022 г., вкл.

 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

 До 28 юни 2022 г., вкл.

 Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

 05-07 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на първи етап на класиране.

 До 12 юли 2022 г., вкл.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13-15 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на втори етап на класиране.

 До 20 юли 2022 г., вкл.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

 21-22 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

 25 юли 2022 г.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

 26 -27 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на третия етап на класиране.

 29 юли 2022 г.

 Записване на приетите ученици на третия етап на класиране.

 01-02 август 2022 г., вкл.

 Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране.

 До 03 август 2022 г.

 Попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване.

 Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

 Утвърждаване на съществуването на държавен план-прием.

 До 14 септември 2022 г., вкл.

 


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за VІІ клас

2021/ 2022 година


1. Български език и литература  – ​​14 юни 2022 г., начало 10,00 часа


2. Математика  – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа


3. Чужд език  (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 


График на дейностите по приемането на учениците

2021/ 2022 година

 

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г.
Записване на учениците, посочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
Записване на приемните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на третия етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на третия етап на класиране 01 – 02 август 2022 г.
Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране до 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване определя се от директора,
до 10 септември 2022 г.
Утвърждаване на съществуването на държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.

НВО 7 клас

 

Дата: 09.03.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

      РУО – София-град Вие уведомявате, че дейностите по приемането на учениците след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра по образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

 За Вашето мнение Обърнете внимание върху някои основни моменти от кампанията:

        Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

      Приемът на учениците след завършено основно образование се извършва по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

        Актуална информация относно реализирането на тези дейности в столичните училища може да се направи на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на учениците“.

 

        За изпитайте:

 1. Националните външни оценявания (НВО)  са, както следва:
  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.
  • чужд език (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г.

        Тази година резултатът от НВО на чужд език  няма  да участва в балообразуването на нито една паралелка в столичните училища.

        Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 10,00 ч. Учениците следват да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 09,30 ч. На изпитите учениците пишат с  черен  химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика  не се подават  заявления.

 1. Изпитване за проверка на способностите  , както следва:
 • изобразително изкуство – на 21 юни 2022г.
 • музика – на 22 юни 2022 г.;
 • спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.

        На тези изпити се явяват само учениците, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е 26-27 май 2022 г.

        Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление.

        Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити  не  може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следват да потърсите в конкретните училища.

 1. Резултатите  от положените ще бъдат изпити ще бъдат публикувани до 28 юни 2022 г.
 2. Балообразуване

        С решение на Педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на начислените паралелки.

        Съгласно чл. 57, ал. 2 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование по решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването може да бъде включен и общ брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през отчетната учебна година.

        Единственото училище в област София-град, заяви такова балообразуване, е НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Съгласно решение на Педагогическия съвет на това училище в балообразуването за някои от паралелките участват точките от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и спазване на околната среда и география и икономика, само ако са над 60 % от успеха максимален брой точки, съгласно регламента на годишната олимпиада.

        Списъкът с всички паралелки и начина на балообразуване на всяка от тях ще бъде публикуван на сайта на РУО – София-град след утвърждаване на държавния план-прием в срок до 30.04.2022 г., съгласно чл. 52, ал. 2 от горепосочената наредба.

        При класиране на учениците с  равен бал  се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от тази наредба обаче, балът се счита за равен, когато са  абсолютно  равни следните показатели:

- сбор от резултатите от националното външно оценяване;

- сбор от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скалата в точки;

- средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скалата в точки.

        Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател.

        Цялата необходима информация относно оценките, в т.ч. и от олимпиади и състезания, ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Съветът за огромния обем информация се прехвърля поетапно и е възможно още да не се вижда в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

За процеса на кандидатстване и класиране

 1. Първи етап

Подаване на заявления за участие от 05.07.2022 г. до 07.07.2022г. само  по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

        Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избират желания регион, в случая София-град. Така ще можете да посъветвате училищата с държавен план-прием в конкретния избран регион.

        За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

        При класирането се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането  по бала  и желанията , посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

        Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерени с бала на ученика, за да има шанс да бъдат класирани. Ако бъдат вписани само паралелки, които обикновено са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

        Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка успоредка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към дадения етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

 1. Втори етап

        След излизане на резултата от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се записа.

        Ученик, класиран на второ или следващото си желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

        Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подава заявка за тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втория етап.

        Ако подадете заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира по-предно вашето желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.

        Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Няма избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последното желание.

 1. Трети етап

        В третия етап могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“, т.е. които до момента не са класирани и записани, както и тези, които се отпишат като изтеглят своите документи. Ако ученик е записан, независимо в която област, няма как да подадете заявление.

       Подава се заявление като на първи етап. В заявката може да се впишат само паралелки, за които има открити свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документите на мястото на ученика не се запазва.

 1. Четвърти етап

        Попълването на свободните места след третия етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следващ да се осъществи в периода от 04.08.2022 г. до 10.09.2022г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършва подаването на документи и класирането.

       Учениците подават в избраното от тях училище за явление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Документите могат да се добавят в неограничен брой училища.

 1. Записване

        Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на следните дейности в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно или на удостоверение за признато основно образование - за ученици от училища от чужди държави образование, предоставени в срок до 10.01.2022 г. заявление за полагане на НВО.
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

        Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин упражнява правото си на образованието по образец на своите предпочитания и възможност се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните /над 14-годишна възраст/ - от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието. Това предопределя и необходимостта от интереса на ученика. Във всички формуляри се изисква както подписът на родителя, така и на ученика.

 1. Над утвърдените държавен план-прием  може да се приеме (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):
 • близнаци  в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на учениците в VІІІ клас;
 • ученик с двама започнали родители  при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или не е по-възрастен от 17 години, завършващи в годината на кандидатстването.

Пожелайте да се използва от това право следва да се представи в срок до 09.09.2022 г.:

 • Документите (актовете за раждане) на близките – в приемащото училище при записване.
 • Документите на учениците с двама започнали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство при кандидатстване за специалности от професия или профил „Физическо възпитание и спорт“) – в РУО – София-град.
 1. Насочване и записване на  ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със оценени образователни потребности, които са по качествена оценка

        Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със оценени образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (което е по качествена оценка), от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за създаване на семеен тип и ученици, установени в приемни семейства, разгледани от дадените от 03.05.2022 г. до 20.05.2022г. документи и насочване на тези ученици преди началото на кампанията по прием на учениците в VIII клас. Насочените ученици не са над утвърдени план-прием.

        Насочването е по списъци с подходящи за съответното получаване на специалности по професии и/или профили, утвърдени от министъра по здравеопазването и министъра по образованието и науката.

       Списък на заболяването, както и информация за работата на комисията, ще бъде публикуван своевременно на сайта на РУО – София-град.

 

 

       Още веднъж обръщаме внимание, че коректна и актуална информация относно реализирането на дейностите по прием на учениците в столичните училища може да се въведе в сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на учениците – прием в VIII клас“.

        За Вашето улеснение прилагаме и графика на дейностите, получени въз основа на заповедите на министъра на образованието и науката.

 

        Екипът на Регионално управление на образованието – София-град пожелава успех на всички кандидат-гимназисти!

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

  


Дата: 09.03. 2022 г.

 

График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

 26-27 май 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училищата и искане за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

 До 10 юни 2022 г., вкл.

 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

 До 10 юни 2022 г., вкл.

 Провеждане на Национално външно оценяване: 

 •       Български език и литература
 •       Математика
 •       Чужд език /по желание на ученика/

  

 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 Провеждане на изпити за проверка на способностите:

 •       изобразително изкуство
 •       музика
 •       спорт

 

 21 юни 2022 г.

 22 юни 2022 г.

 23-24 юни 2022 г.

 Обявяване на резултатите от НВО.

 До 28 юни 2022 г., вкл.

 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

 До 28 юни 2022 г., вкл.

 Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

 05-07 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на първи етап на класиране.

 До 12 юли 2022 г., вкл.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13-15 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на втори етап на класиране.

 До 20 юли 2022 г., вкл.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

 21-22 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

 25 юли 2022 г.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

 26 -27 юли 2022 г., вкл.

 Обявяване на списъците с приемните ученици на третия етап на класиране.

 29 юли 2022 г.

 Записване на приетите ученици на третия етап на класиране.

 01-02 август 2022 г., вкл.

 Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране.

 До 03 август 2022 г.

 Попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване.

 Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

 Утвърждаване на съществуването на държавен план-прием.

 До 14 септември 2022 г., вкл.

 


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за VІІ клас

2021/ 2022 година


1. Български език и литература  – ​​14 юни 2022 г., начало 10,00 часа


2. Математика  – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа


3. Чужд език  (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 


График на дейностите по приемането на учениците

2021/ 2022 година

 

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г.
Записване на учениците, посочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
Записване на приемните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приемните ученици на третия етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на третия етап на класиране 01 – 02 август 2022 г.
Обявяване на записаните се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране до 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване определя се от директора,
до 10 септември 2022 г.
Утвърждаване на съществуването на държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.

 

 

 

 

 

 

 

  


Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

 

 

 

 

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

 • Дейност 1Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:

 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.

Индикатори за резултат:

 • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
 • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
 • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 бр

 

 

 


Предвид   разпространението на Covid 19  е необходимо да започне онлайн обучението от разстояние, ще се използва платформата на Microsoft Teams. Всички да активират профилите на децата. За да влезете в платформата, следвайте следните стъпки:

Вход чрез икона за пряк достъп в Teams

1. Щракнете върху иконата на Teams върху вашето устройство.

2. Влез в платформата Teams.

4. Влез в Екипи. Избери подходящ екип според седмичната програма или указания на учителя.

3. Ако платформата изисква необходимото име и парола, въведи ги.

5. Присъединете се към виртуалната класна стая, като кликнете върху "ПРИСЪЕДИНИ СЕ" към събранието.

 

 

 

 

 

Отпускане на еднократна помощ за учениците в I и VIII клас

9 август 2021 г

Изх № РУО1-26078/09.08.2021 г.

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ                                        

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ

Във връзка с писмо до Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Уведомявам следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

 1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
 2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

И тази година "Заедно в час" организира своята безплатна лятна академия за ученици от 1 до 12 клас от цялата страна! Заниманията ще се проведат онлайн и са създадени да подкрепят учениците в усвояването на учебния материал, да не губят ритъм за учене и да са ангажирани, активни и да се забавляват.

Академията е страхотна възможност за всички, които чувстват, че имат пропуски от учебната година или искат да се подготвят по-добре за следващата учебна година - без стрес, с нови приятели и занимателни уроци. В програмата има още клубове по интереси, допълнителни възможности за работа по проекти и уроци от партньорски организации.

За регистрация и повече информация вижте тук - https://zaednovchas.bg/summer_academy/ Записването е до 30 юни!

 

Новини :177ОУ има награден ученик за постиженията си в НС „Таралеж“ 2020-2021г.
Получава грамота и златен медал, 

Име- клас 
Александър Ванков 3Клас

Годината беше трудна за всички ни и бихме искали да благодарим за
съвместната работа!
Бъдете здрави и ще се радваме да си партнираме и през новата учебна
година!

--
Поздрави,

Мария Стойчева
0884 11 90 49

Национално състезание "Таралеж"

info@associationeu.com
www.associationeu.com

ПРОГРАМА  „вАКАНЦИЯ – лято 2021”

 

 

График дейности - 01.07.2021 – 31.08.2021 г.

 

район

Място на провеждане

организация, име и телефон за контакт

Време на

провеждане

Спортни дейности, дневен лагер, лагер на море; други занимания и активности

Възраст на участниците и други изисквания, облекло, предпазни средства и т.н.

РАйон

Нови Искър

177ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“- външна спортна площадка

177ОУ

10-12ч.

14-16ч.

Спортни игри ,футбол на малки врати

7-14г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очакваме Ви !

 

 

Покана за участие в Общо събрание

177 ОУ„Св. Св Кирил и Методий”, с. Световрачене  ул.„Софийска”2З,,тел.0876972244  

                                                     

                                          До

                     Членовете на ОС към 177 ОУ:

1.Елисавета Георгиева Кръстева — Председател

2.Светла Георгиева Николова - член

З. Веселка Венелинова Петкова — член

4. Боянка Димова — член

5.Венета Красимирова Митева — член

6.Сашка Григорова Игнатова- член

7.Ива Боянова Шпак - член

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

177 „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Световрачене с адрес: , ул. „Софийска“ № 23

чрез г-жа Евелина Гурсова-Лазова — Директор на училището

Ви отправя покана

за участие в общо събрание на колектива на 177 ОУ за Отчет на бюджета на училището за четвъртото тримесечие на 2020г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 177 ОУ

 с настоящата покана 177 ОУ , представлявано от Евелина Гурсова - Лазова — Директор,

Ви кани да вземете участие в Общото сьбрание на колектива на 177ОУ  С ДНЕВЕН РЕД:

Отчет на бюджета на училището за четвьртото тримесечие на 2020 г.

Общото сьбрание ще се проведе на 15.03.2021 г. от 13,00 ч. в Библиотеката на училището.

Моля, потвьрдете присьствието си на предстоящото сьбрание на e-mail ои 177@abv.bg

С уважение,

ЕВЕЛИНА ГУРСОВА-ЛАЗОВА

Директор НА 177 ОУ

 

 

 I.ЗАПОВЕД №  150/16.03.2020г.   НА ДИРЕКТОРА НА 177ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

     

  ІІ.Утвърден Прием в първи клас - 22ученика

     

  IІІ.    Необходими документи:

 

1.Удостоверение за раждане/копие/.

 

2.  Заявление /по образец ,посочен в раздел - Прием /.

 

3.Лична карта на родител/настойник/-еднократно за сверяване на данните.

 

IV.Заявленията се подават по електронен път на имейл : ou_177_1959@abv.bg  ,

при невъзможност по електронен път след предварително обаждане на сл.телефон - 0876972244 или  0878017006

се подават лично от родител в уговорен час и ден при спазване на противоепидемичните изисквания.

 

V. Срокове  :   

 

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графика за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

 

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

 

 

Важните дати за кандидатстващите са:

- До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

- Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията и реда и начина за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

- На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

                                 

 

 

 

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с  Решение №129 по Протокол №72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2020 г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 21.04.2020 г.

до 21.05.2020 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

01.06.2020 г.в17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 02.06.2020г.

до 05.06.2020г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

08.06.2020г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 09.06.2020 г. до 15.06.2020г вкл. до 12.00 ч./На 09.06.и 11.06.заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО поБЕЛ и Математика за 7 кл./

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

15.06.2020 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 16.06.2020 г. до 18.06.2020г вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

18.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 19.06.2020 г. до 22.06.2020г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване заявление за участие в трето класиране.

22.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

23.06.2020г. до 24.06.2020г. 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.

24.06.2020 г. в 18.00ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 25.06.2020 г.

до 14.09.2020 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-гра

 

V.Прилежащи райони-177ОУ- с.Световрачене,с.Подгумер,с.Войнеговци ,с.Кубратово

 

 

 

 

 

 

 

Изх.№33/15.04.2019г.

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

 

 

 1. Описание на обявата

Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Дата на публикуване: 15.04.2019г.

Срок за получаване на предложения: 25.04.2019 до 16:30 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находяща се на следния адрес: с. Световрачене, район Нови Искър, ул."Софийска 23. При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение .

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" броя на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно  децата от I до подготвителна група включително/децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 63 броя.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищно мляко “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 50 доставки.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищен плод “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 46 доставки.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява 25.04.2019г. 16:30 ч., не се разглеждат.

ІІ.Изисквания към участниците

 

 1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с тези по схема „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на предложението

Под „сходни“ доставки се разбира: доставки на Мляко и млечни продукти и доставки на плодове и зеленчуци извън схема „Училищно мляко“.

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Референции или списък с доставките изпълнени през последните три годиниминимум 3бр .

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предоставидоговор за наем или документ засобственост копие на разрешително и регистрационният номер на обектаза производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията начл. 12 от Закона за храните, с включени следните групи храни – „мляко и млечни продукти“ и група „пресни-плодове и зеленчуци“.

 

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум 2 собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.  

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие отталон и разрешително и регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията начл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие         „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за                                намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".
 2. Участникът е длъжен да представи  копие от сертификатите за производство по     БДС стандарт  както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".

 

 1. Заявителите по чл. 13 ал. 1, т.3 представлява писмо с намерение за доставка на мляко и млечно собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

 

III . Съдържание на предложението

 

Предложението се предоставя в свободен текст на български език – на хартиен носител и съдържа всички документи от раздел II - Изисквания към потребителите

Забележка:предложенията могат да бъдат предоставени на потребителите както за двете схеми, така и за отделно при изискване на наложителя и наредбата

 

 •  

Трите имена:Евелина Йорданова Гурсова-Лазова

(Подпис и печат) ………………………………………

/п. п./* *Заличена информация на основание

чл. 2 от ЗЗЛД

Длъжност: Директор