•  
 •  

 

 

  След трето класиране - свободни 14 места

1

Александър Митков Михайлов

ид. номер: 16000050

Общ ред

Постъпване след: 15.09.2022г

Записан на: 08.06.2022г

Класиране от 06.06.2022г

2

Бисер Илиянов Александров

ид. номер: 15008653

Общ ред

Постъпване след: 15.09.2022г

Записан на: 23.06.2022г

Класиране от 20.06.2022г

 

3

Божидар Стоянов Димитров

ид. номер: 16011389

Общ ред

Постъпване след: 15.09.2022г

Записан на: 08.06.2022г

Класиране от 06.06.2022г

 
4

Виктория Ивайлова Петрова

ид. номер: 15000806

Общ ред

Постъпване след: 15.09.2022г

Записан на: 08.06.2022г

Класиране от 06.06.2022г

 
5

Марина Олгова Валериева

ид. номер: 15011711

Общ ред

Постъпване след: 15.09.2022г

Записан на: 08.06.2022г

Класиране от 06.06.2022г

 

6

Николай Георгиев Емилов

ид. номер: 15011225

Общ ред

Постъпване след: 15.09.2022г

Записан на: 08.06.2022г

Класиране от 06.06.2022г

 
7

София Велчева Найденова

ид. номер: 16002074

Общ ред

Постъпване след: 15.09.2022г

Записан на: 08.06.2022г

Класиране от 06.06.2022г

 
8

Теодор Велиславов Димитров

ид. номер: 15010851

Общ ред

Постъпване след: 15.09.2022г

Записан на: 27.06.2022г

Класиране от 27.06.202г

 

 

 

 

 

Линк за достъп до График за прием в 1 клас на учебната 2022/2023г.

 

https://kg.sofia.bg/#/calendar

 

 

 

 

 

177. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Списък класиран на .................... за прием в първи клас

КЛАСИРАНЕ НА :

 

 

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 Какво предлага 177 ОУ?
 

 • Компетентно и качествено обучение по програмите на МОН.
 • Безплатни учебници и учебни тетрадки по всички учебни предмети, електронни учебници за ползване в къщи с цел олекотяване на ученическите раници 
 • Осигуряване на шкафчета за всеки ученик за съхранение на учебниците в училище.
 • Целодневна организация на обучение – до 18.00 ч.:
 •  Самоподготовка-2ч.
 • Занимания по интереси-2ч.,
 • Организиран отдих и спорт -2ч.
 • Обяд в училище /при желание на родителите – Кетъринг с/у заплащане/.
 • Училищен бюфет със здравословни храни разрешени от МНЗ.
 • Безплатен плод , мляко , млечни продукти или сандвич за закуска.
 • Има осигурен редовен и безопасен транспорт  „от “ и „ до “околните села , с ученически автобус или месечна карта за пътуване
 • Спокойна обстановка за учене и почивка в отделени учебни помещения , обзаведени със самостоятелни единични чинове с ергономични столове с регулиране на височината на ученика.
 • Две игротеки за Занимания по интереси и Кабинет по Безопасност на движението. 
 • По-малкият  брой ученици в училището осигурява  безопасност и сигурност на децата и добра възможност на учителя за организация и контрол при усвояване на учебния материал.
 • Училището разполага с вътрешно и външно видеонаблюдение за осигуряване сигурността на учениците .
 • Изучаване допълнително на английски език  в 1 клас– безплатно.
 • Занимания по Информационни технологии в нов Компютърен кабинет  с голям интерактивен дисплей  - безплатно. 
 • Интерактивно обучение чрез преподаване на уроци с мултимедиен проектор, електронни уроци  , интерактивни дисплеи в класните стаи.
 • Зала с терминали и  системата „Енвижън"- един компютър-много мишки.
 • Работа по проект Занимания по интереси- допълнително обучение по Информационни технологии и Компютърно моделиране в ІІІ и ІV клас
 • Участие в Проект" Подкрепа за успех "за допълнителна работа с трудно успяващи деца по БЕЛ и Математика в добре обзаведен кабинет.
 • Участие в Проект "Образование за утрешния ден"за повишаване на дигиталните компетенции на учениците.
 • Народни танци- срещу заплащане
 • Напълно обновени, светли,  просторни, хигиенични санитарни помещения.
 • Нови индивидуални  модулни маси / чинове със столове, съобразени с височината на децата. 
 • Широк, озеленен и безопасен двор за игра и почивка в свободното време.
 • Външна спортна площадка за игри и футбол на малки врати.
 • Голям  и Малък  физкултурен салон – секции по  футбол, лека атлетика с треньор- безплатно, тенис на маса ,шах.
 • При желание на родителите – организирано посещение на плувен басейн - с/у заплащане/
 • Извънкласни дейности - посещение на театър, кино, музеи ,екскурзии и др.
 • При желание на родителите – Зелено училище с/у заплащане ,Бяло -ски  училище, Синьо училище-лагер на море с/у заплащане.
 • Въведен е електронен дневник с лесен достъп на родителите за получаване на своевременна информация за развитието на децата и учениците.
 • Възможност за провеждане на дигитални уроци във Виртуална класна стая за обучение от разстояние в условия на Карантина , като  за всеки ученик сме осигурили таблет с предплатен интернет за две учебни години.
 • На втория етаж на Новата сграда изгради е обзаведена стая за учениците със СОП 
 •  2020г.  по Проект "Библиотеките като образователна среда " закупи книги на стойност 1500лв. за училищната библиотека.
 • Има изграден STEM -Кабинет по природни науки /с работни места за 25 ученика/, оборудван  със съвременни техника и технологии и контролна работна маса за учителя.
 • От Ръководството

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 133

на Столичния общински съвет
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                      от 18.03.2021 година

За приемане на нова Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.43 и чл.43а от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ :

 1. Отменя СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от
 1. г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от
 1. г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм. и доп. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.
 1. Приема нова Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община - Приложение № 1 - неразделна част от настоящия проект на решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 18.03.2021 г., Протокол № 30, точка 2 от дневния ред,

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища-на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
 2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
 3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя за всяка календарна година, утвърждава се от кмета на Столична община и се публикува в срок до 30 март на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/, на интернет страницата на всяко училище и на страницата на РУО - София-град.
 4. Водещият     критерий,       групите и            допълнителните критерии,

регламентирани в настоящата система, се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община. Паралелките, в които не се изучава разширено хореография, изобразително изкуство, музика и др. не могат да бъдат по-малко от 30 % от общия брой на паралелките за първи клас в съответното училище.

 1. Приемът в паралелките с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. се организира и извършва от директора на училището съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. След всяко класиране директорът или упълномощено със заповед от него лице въвежда приетите деца в ИСОДЗ и ПГУ и I клас до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

Раздел II.

ДЕЙНОСТИ

 1. Регистрация и кандидатстване
  1. Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, се регистрират в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.
  2. В сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас се публикуват списъци на кандидатстващите деца, съдържащи инициали на кандидата, следвани от идентификационен номер, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, група по водещия критерий от РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ., от т. 10.1 до т. 10.4. и общ брой

л.2 от вс.л.6точки по допълнителните критерии от РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ., от т. 10.5 до т. 10.12.

 1. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: www.kg.sofia.bg. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец /Приложение № 1/ с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в съшия ден.
 2. В процеса на кандидатстване е възможно актуализиране на профила на всяко дете, добавяне и/или промяна на поредността на желанията за определени училища, което се извършва в ИСОДЗ, ПГУ и I клас или чрез допълнително

----- заявление до директора училището.---------------------------------------------------------------

 1. Обявяване на свободни места
  1. Училищният план-прием се определя от директора на училището въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.
  2. Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет. Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/ и на интернет страницата на всяко училище.
 2. Класиране
  1. Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикуван на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас.
  2. Класиранията се извършват от ИСОДЗ, ПГУ и I клас съгласно въведената от родителя/настойника информация за наличие на критерии, посочени в Раздел III "Критерии", от т. 10.1. до т. 10.11. от настоящата Система.
  3. Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
  4. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, като класиранията се извършват по реда на желанията, посочени в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас.
  5. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника критерии и децата се разделят по групите, посочени в РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ., т. 10.1 до 10.4. от настоящата Система.
  6. Когато броят на кандидатстващите деца в определена група в РАЗДЕЛ III т. 10.1 до 10.4. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в РАЗДЕЛ III т. 10.5 до 10.12.
  7. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към избор чрез прилагане на процедура по генериране на случайни числа.
  8. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне единият от тях е приет.
  9. След всяко класиране, в ИСОДЗ, ПГУ и I клас се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи инициали на кандидата, следвани от идентификационен номер, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, група по водещия критерий от РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ., от т. 10.1 до т. 10.4. и общ брой точки по допълнителните

 

критерии от РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ., от т. 10.5 до т. 10.12. и генерирания случаен номер, в случаите на т. 11 от настоящата Система.

 1. След всяко класиране родителят/настойникът получава информация по електронна поща за статуса на детето му - класирано/некласирано.
 2. Задължение на родителите/настойникът е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.
 3. В случай, че детето не се запише в училището, в което е класирано в определените срокове, мястото остава свободно за следващо класиране.
 1. Записване

9.1. Родителите/настойникът могат/може да заявят/заяви записване на всеки класиран ученик по електронен път през Информационната система за прием на деца в общинскитедетски заведения, ПГУ в училищата и първи клас или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

_____ 9.2.__ R случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните

отродителя/настойника критерии записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

 1. В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителя/настойника или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица представи/представят необходимите документи.
 2. Всяко записано дете се отразява в ИСОДЗ, ПГУ и I клас от директора на училището, или от упълномощено със заповед от него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
 3. Дете, класирано чрез ИСОДЗ, ПГУ и I клас, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
 4. При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
 5. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.
 6. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

Раздел III. КРИТЕРИИ

 1. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - за първа, втора, трета и четвърта групи

10.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди датата на класиране. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация

10.2.

Втора група деца с

 

 

 
 

 

 

 

 

постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди датата на класиране.

/Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

Критерий „Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище“ се удостоверява служебно

 

10.3.

Трета група деца е постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди датата на класирането.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 ло 3 голини или преч ппелелнятя епня година пррди подаване—на-

 

заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на едно и също училище, се ползва по-благоприятната за ученика група.

 

10.4.

Четвърта група - деца е постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня класиране.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за ученика

 

 

 
 

 

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

10.5.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.

Копие от решение на ТЕЛК на детето или се удостоверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

10.6.

Дете с един или двама починали родители - 6 т.

Копия от Акт за смърт на родителите или се удостоверява служебно.

10.7.

Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от

 

 

 
 

 

 

училището - 4 т.

съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението или се удостоверява служебно.

10.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т

Удостоверява се служебно

10.9.

Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата.

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/, издадени от съответната районна администрация или се

 

 

удостоверява служебно.

10.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т.

Заповед за настаняване;

Удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно - за допълнителен критерий „дете с един неизвестен родител“;

Съдебно удостоверение.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 10.1. до т. 10.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето.

10.11.

Деца-близнаци - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

10.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

 

 

 
 

 

 1. Когато записването на ученици в първи клас води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места при заявено желание от родителя/настойника. Заявления се подават в съответната районна администрация.

Раздел IV.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм . и доп. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.

§ 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката.

§ 3. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)."

§ 4. (Нов - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) "Майчин език" е езикът, на който говорят в семейството си:

а)  децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на Република България;

б)  децата на гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова заетост на територията на Република България.

§ 5. Новата Система за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община стартира в период на опитна експлоатация, считано от 01.04.2021 г. до 01.09.2021 г., след което се преминава към реална експлоатация. В периода на опитната експлоатация заместник-кметът на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие" и заместник-кметът на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ осигуряват организацията и реализирането на процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

 

 

 

 

 

       
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

177 Основно Училище ” Св.Св.Кирил И Методий"
е. Световрачене, с.Световрачене ул. "Софийска №23, 02996/0884801737,
ou_177@abv.bg

 ЗАПОВЕД    № 161/25.03.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОПРЕДЕЛЯМ

 1. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием за учебната 2021/2022 година в състав:

Председател:

 1. Петя Гешова Бетова - Учител Членове:
 1. Първолета Терзийска, на длъжност: Учител
 2. Златинка Венкова, на длъжност: Учител
 3. Стела Найденова, ЗАС
 1. Училищната комисия за изпълнение на училищния план-прием извършва всички дейности по приема на учениците, като изпълнява следните задължения:
 1. Прием на деца в I клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.
 2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 11.05.2021 г. до 21.05.2021 г.
 3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 04.06.2021 г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение.
 4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.
 5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 16.06.2021 г.
 6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 17.06.2021 г. до 23.06.2021 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.
 7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 28.06.2021 г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2021 г. до 06.07.2021 г.
 8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 08.07.2021 г.
 9. Издава служебни бележки с входящите номера на подадените заявления.
 10. В посочените по-горе срокове извършва класиране на учениците за прием в първи и в пети клас, обявява резултатите от класирането на таблото за обяви в училището и на електронната страница на училището и записва приетите ученици.
 11. Представя на директора на училището списъците е приетите и записаните ученици.
 1. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 2. Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените лица за изпълнение.
 1. ДИРЕКТОР:..

  План-приемът е съгласуван с Обществения съвет към 177 ОУ с протокол от проведено заседание.

Евелина Йорданова Гурсова - Лазова

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители ,

Срок за подаване на заявления за 7 свободни места след 3 класиране - от 25.06.2020г. до 14.09.2020г.

Приети ученици на трето класиране - прием в 1 клас  няма.Свободни места след трето класиране - 7.

Свободни места за трето класиране -прием в 1 клас - 7.

Приети  ученици на второ класиране - 4  .

Списък на ученици приети след второ класиране :

 

Вх. №

Име

Брой точки

49А/21.04.2020г

Виктория Бориславова Борисова

100

65/18.05.2020г

Светла Ивова Стефанова

80

51/22.04.2020г

Иван Иванов Иванов

100

52/23.04.2020г

Димитър Велиславов Димитров

100

53/23.04.2020г

Станислав Атанасов Стоев

100

54/28.04.2020г

Божидар Николаев Цветин

100

55/28.04.2020г

Елизабет Петкова Стоянова

100

61/30.04.2020г

Даниел Мигленов Симеонов

100

62/12.05.2020г

Никола Богданов Миланов

100

63/14.05.2020г

Стефка Любкова Асенова

100

64/15.05.2020г

Анджелика Андреева Георгиева

100

66/18.05.2020г.

Виктория Емилова Петрова

80 - след второ класиране

68/18.05.2020г.

Георги Момчилов Иванов

80- след второ класиране

69/18.05.2020г.

Николета Ивова  Симеонова

60 - след второ класиране

71.19.05.2020г.

Филипа Петрова Петрова

60 - след второ класиране

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 14.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Свободни места за 1клас за второ класиране-11.

Записани  ученици от първо класиране -11.

49А/21.04.2020г

Виктория Бориславова Борисова

65/18.05.2020г

Светла Ивова Стефанова

51/22.04.2020г

Иван Иванов Иванов

52/23.04.2020г

Димитър Велиславов Димитров

53/23.04.2020г

Станислав Атанасов Стоев

54/28.04.2020г

Божидар Николаев Цветин

55/28.04.2020г

Елизабет Петкова Стоянова

61/30.04.2020г

Даниел Мигленов Симеонов

62/12.05.2020г

Никола Богданов Миланов

63/14.05.2020г

Стефка Любкова Асенова

64/15.05.2020г

Анджелика Андреева Георгиева

 

      Приети на първо класиране ученици в 177ОУ 

                             01.06.2020г. 

Вх. №

Име

Брой точки

49А/21.04.2020г

Виктория Бориславова Борисова

100

50/22.04.2020г

Ивелина Цветелинова Стефанова

100

51/22.04.2020г

Иван Иванов Иванов

100

52/23.04.2020г

Димитър Велиславов Димитров

100

53/23.04.2020г

Станислав Атанасов Стоев

100

54/28.04.2020г

Божидар Николаев Цветин

100

55/28.04.2020г

Елизабет Петкова Стоянова

100

61/30.04.2020г

Даниел Мигленов Симеонов

100

62/12.05.2020г

Никола Богданов Миланов

100

63/14.05.2020г

Стефка Любкова Асенова

100

64/15.05.2020г

Анджелика Андреева Георгиева

100

56/29.04.2020г

Габриела Бориславова Палева

80

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

 

 

 

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графика за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

 

Важните дати за кандидатстващите са:

- До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

- Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията и реда и начина за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

- На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

                                 

 

 Прием За учебната 2020/2021г.

 

                                         I.ЗАПОВЕД №  150/16.03.2020г.   НА ДИРЕКТОРА НА 177ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

        ІІ.Утвърден Прием в първи клас - 22ученика

        IІІ.    Необходими документи:

1.Удостоверение за раждане/копие/.

2.  Заявление /по образец ,посочен по долу /.

3.Лична карта на родител/настойник/-еднократно за сверяване на данните.

IV.Заявленията се подават по електронен път на имейл : ou_177_1959@abv.bg  ,

при невъзможност по електронен път след предварително обаждане на сл.телефон - 0876972244 или  0878017006

се подават лично от родител в уговорен час и ден при спазване на противоепидемичните изисквания.

 

  

 

 

  177 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

            с.Световрачене, район Нови Искър, ул. ”Софийска” 23,

            тел. 0876972244, , e-mail: ou_177@abv.bg

 

ДО ДИРЕКТОРА

НА ..................................                                                                вх. №………………….

З А Я В Л Е Н И Е

От ………………………………………………………………………………………..

/три имена на родителя/настойника/

Постоянен/настоящ адрес ................................................................................................

 Телефон за връзка ............................................ e-mail ...................................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми

..................................................................................................................................................

да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 20.../20 ... година.

 

Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:

1.

2.

 

3.

 

 

 

 

 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

Посочва се най-благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес. Изписва се район, ж.к., квартал, улица, №, бл., ет., ап.

 

8.1

ПЪРВА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище.

 

 

8.2

ВТОРА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

 

 

8.3

ТРЕТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

 

 

8.4

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

 

 

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

Да/Не

 

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.

 

 

8.6.

Дете с един или двама починали родители - 6 т.

 

 

8.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 4 т.

 

 

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.

 

 

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.

 

 

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т.

 

 

8.11.

Деца-близнаци - 5 т.

 

 

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището - 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

 

 

8.13.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е поголям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:

 

 1. ……………………………………………………………………………...
 2. ………………………………………………………………………………

 

Заявявам, че /желая/ не желая/ синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.

 

Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

 

Уведомен съм, че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

Информиран съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

 

           Родител:                                     

          

         Служител:

 

                   /име, фамилия и подпис/

                   /име, фамилия и подпис/  

 

           
 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с  Решение №129 по Протокол №72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2020 г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 21.04.2020 г.

до 21.05.2020 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

01.06.2020 г.в17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 02.06.2020г.

до 05.06.2020г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

08.06.2020г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 09.06.2020 г. до 15.06.2020г вкл. до 12.00 ч./На 09.06.и 11.06.заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО поБЕЛ и Математика за 7 кл./

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

15.06.2020 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 16.06.2020 г. до 18.06.2020г вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

18.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 19.06.2020 г. до 22.06.2020г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване заявление за участие в трето класиране.

22.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

23.06.2020г. до 24.06.2020г. 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.

24.06.2020 г. в 18.00ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 25.06.2020 г.

до 14.09.2020 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-гра

III.Прилежащи райони-177ОУ- с.Световрачене,с.Подгумер,с.Войнеговци ,с.Кубратово

 

Раздел IV. КРИТЕРИИ

8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

 
 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - за първа, втора, трета и четвърта групи

8.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на 
детето, издадено от съответната районна администрация 
/приложение № 16 към чл. 24, ал. 1  от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; 
Копие на удостоверение за раждане на детето.
Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.2.

Втора група деца с постоянен/настоящ адрес вприлежащия район на училището повече от 1година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

8.3.

Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година предиподаване на заявлението.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

8.4.

Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

 


 

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

8.5.

Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с един или двама починали родители - 6 т.

Копия от Акт за смърт на родителите.

8.7.

Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището - 4 т.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.

Удостоверява се от училището.

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

 

 

Копие от удостоверение за раждане на детето.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето

8.11.

Деца-близнаци - 5 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата.

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на едни условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура за случайно избрани в намиращи се номера на тези деца.

Процедурата се извършва в семейството на представителите на родителите и Обществения съвет на училището, определение със Заповед на директора.

Информация

 

Календар

 

Контакти