•  
  •  

 

 

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ - 30.09.2022г.

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

72151Н                             Отчет за бюджета за периода

Септември 2022

Област бюджет

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пес!сонал по извънтбудови пбавоотнооен

221 374

221 374

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотно

221 374

221 374

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персо

44 768

44 768

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношен

6 111

6 111

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

36 266

36 266

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотно-бол

2 391

2 391

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

49 011

49 011

0

0

0551

ДОО от работодател

28 403

28 403

0

0

0552

УПФ от работодателя

5 518

5518

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

11 611

11 611

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

3 479

3 479

0

0

1000

63 558

63 558

0

0

1011

Храна

2 536

2 536

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

1 023

1 023

0

0

1015

Материали

7 249

7 249

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

16 275

16 275

0

0

1020

Разходи за наеми

19 803

19 803

0

0

1030

Текущ ремонт

16 672

16 672

0

0

Всичко за дейността: 322                                          378 711                378 711                            0                           0

 

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. Д-СТИ

Общ. Д-СТИ

Дофинан.

1000

3 712

3 712

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

3 649

3 649

0

0

1020

Разходи за наеми

63

63

0

0

Всичко за дейността: 389

3 712

3 712

0

0

Код: 713

Наименование: 177 ОУ - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. Д-СТИ

Общ. Д-СТИ

Дофинан.

1000

410

410

0

0

1015

Материали

410

410

0

0

Всичко за дейността: 713

410

410

0

0

 

Стр. 1 от 2                                                                                                                                        12/10/2022

 

                                 
   

Всичко за обекта

 
 

382 833

 
 

382 833

 
 

0

 
 

0

 
 
 
 
   

Всичко              382 833                382 833                            0                           0

 
 
   

Гл. счетоводител: Изготвил:...........

 
     

Кмет/Директор:

 
 
 
 

Стр.2 от 2                                                                                                                                         12/10/2022

 

 

 
 

Отчет за бюджета за периода
Септември 2022

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий' 7215114

Гл. счетоводител: Изготвил:.............

Кмет/Директор:

       
 
   
 

Област бюджет

 

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

6100

Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

158 761

165 298

-6 537

0

6109

Предоставени трансфери /-/

158 761

165 298

-6 537

0

6600

217 549

217 549

0

0

6602

Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в

217 549

217 549

0

0

8800

Временно съхранявани средства и средства

6 537

0

6 537

0

8803

средства на разпореждане предоставени / събрани от

6 537

0

6 537

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

Всичко за дейността:

382 847

382 847

0

0

Всичко за обекта

382 847

382 847

0

0

Всичко

382 847

382 847

0

0

 

Стр.1 от 1    

 

 

 

Отчет за бюджета за периода
Юни 2022

Област бюджет

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

150 881

150 881

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

150 881

150 881

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

18 079

18 079

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

3 600

3 600

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

12 088

12 088

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотнош.-болнични

2 391

2 391

0

0

0500

Задължителни Осиг.. вноски от работодател

33 746

33 746

0

0

0551

ДОО от работодател

19 545

19 545

0

0

0552

УПФ от работодател

3 950

3 950

0

0

0560

ЗОВ от работодател

7 997

7 997

0

0

0580

ДЗПО от работодател

2 254

2 254

0

0

1000

29 812

29 812

0

0

1011

Храна

2 536

2 536

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

4 249

4 249

0

0

1015

Материали

1 555

1 555

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

15 650

15 650

0

0

1020

Разходи за наеми

5 822

5 822

0

0

Всичко за дейността: 322                                                                               232 518               232 518                           0                          0

 

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

63

63

0

0

1020

Разходи за наеми

63

63

0

0

Всичко за дейността: 389

63

63

0

0

Всичко за обекта

232 581

232 581

0

0

Всичко

232 581

232 581

0

0

 

Гл. счетоводител:....................................... Кмет/Директор:....

Изготвил:...................................... ... лМ.., ...

Стр.1 от 1                                                                                                                                                                                        08/07/2022

Този документ е издаден от облачна система Bcoms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, София,

бул.В.Левски 66,тел.02/980 5404 www.comsy54.com

 

 

Отчет за бюджета за периода
Юни 2022

Гл. счетоводител: Изготвил:...........

Кмет/Дирекгор:

           
  Текстово поле: Гл. счетоводител: Изготвил:
   
      Текстово поле: Кмет/Дирекгор:
 
 

Област бюджет

 

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

6100

Трансфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

166 384

165 384

0

0

6109

Предоставени трансфери

165 384

165 384

0

0

6600

67 337

67 337

0

0

6602

Разчети с първостепенен разпоредител за плащания

67 337

67 337

0

0

8800

Временно съхранявани средства и средства

6 637

0

6 537

0

8803

Средства на разпореждане предоставени / събрани от

6 537

0

6 537

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

Всичко за дейността:

239 258

232 721

6 537

0

Всичко за обекта

239 258

232 721

6 537

0

Всичко

239 258

232 721

6 537

0

 

Стр.1 от 1                                                                                                                                                                                         0Ш7/2022

Този документ е издаден от облачна система Bcoms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, София,

бул.В.Левски бб,тел.02/980 5404 www.comsy54.co

 

Отчет бюджет 01.01.2022г. - 31.03.2022г.


Март 2022

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

68 780

68 780

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

68 780

68 780

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонал

3 914

3 914

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

1 800

1 800

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения-болнични

2 114

2 114

0

0

0500

Задължителни осиг. вноски от работодател

15 667

15 667

0

0

0551

ДОО от работодател

9 051

9 051

0

0

0552

УПФ от работодателя

1 829

1 829

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

3 753

3 753

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

1 034

1 034

0

0

1000

25 667

25 667

0

0

1011

Храна

1 607

1 607

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

4 249

4 249

0

0

1015

Материали

1 122

1 122

0

0

1016

Вода , горива и енергия-нафта

14 754

14 754

0

0

1020

Разходи за наеми

3 935

3 935

0

0

Всичко за дейността: 322

114 028

114 028

0

0

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

45

45

0

0

1020

Разходи за наеми

45

45

0

0

Всичко за дейността: 389

45

45

0

0

Всичко за обекта

114 073

114 073

0

0

Всичко

114 073

114 073

0

0

Кмет/Директор:...,

Стр.1 от 1                                                                                                                                         15/04/2022

Този документ е издаден от облачна система Bcoms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, София,

бул.В.Левски бб.тел.02/980 5404 www.comsy54.com

 
 

 

 

>

 

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

6100

Трансфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

119131

119131

0

0

6109

Предоставени трансфери /-/

119 131

119 131

0

0

8800

Временно съхранявани средства и средства

6 808

0

6 608

0

8803

средства на разпореждане предоставени / събрани от

6 608

0

6 608

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

Всичко за дейността:

125 739

119 131

6 608

0

Всичко за обекта

125 739

119 131

6 608

0

 

 
 

 


 

               
     
       
 
     
   
 

 

 

 

Отчет бюджет м.Декември  

Отчет за бюджета за периода
Декември 2021

Област бюджет

1062

Разходи за застраховки

842

842

0

0

5200

Придобиване на ДМА

4 217

4217

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

4 217

4217

0

0

Всичко за дейността: 322

509 542

500 947

0

8 595

Код: 3338

Наименование: Ресурсно подпомагане Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

4 455

4 455

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

4 455

4 455

0

0

Всичко за дейността: 3338

4 455

4 455

0

0

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

5 518

5 518

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

5 379

5 379

0

0

1020

Разходи за наеми

139

139

0

0

Всичко за дейността: 389

5 518

5518

0

0

Код: 437

Наименование: 177 ОУ - МЕДИКАМЕНТИ Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

300

300

0

0

1012

Медикаменти

300

300

0

0

Всичко за дейността: 437

300

300

0

0

Код: 713

Наименование: 177 ОУ - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

460

460

0

0

1015

Материали

323

323

0

0

1020

Разходи за наеми

137

137

0

0

Всичко за дейността: 713

460

460

0

0

Всичко за обекта

522 073

512 900

0

9 173

Всичко

522 073

512 900

0

9 173


Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

3600

1 356

1 356

0

0

3619

други неданъчни приходи

1 356

1 356

0

0

6100

Трансфери /субсидии,,вноски/ м/у бюджетни

515 722

506 549

9 173

0

6109

Предоставени трансфери /-/

515 722

506 549

9 173

0

6400

4 994

4 994

0

0

6401

- получени трансфери (+)

4 994

4 994

0

0

8800

Временно съхранявани средства и средства

0

0

0

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

Всичко за дейността:

522 072

512 899

9 173

0

Всичко за обекта

522 072

512 899

9 173

0

Всичко

522 072

512 899

9 173

0

 

       
 

Гл. счетоводител'. Изготвил:              V .

 
   

Кмет/Директор:

 
 

 

 

 

 

Отчет за бюджета за периода
Декември 2021

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ-ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За перссонал по извънтрудови правоотношения

417

228

0

189

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

417

228

0

189

0500

Задължителни Осигурителни вноски от работодател

81

42

0

39

0551

ДОО от работодател

58

31

0

27

0560

ЗОВ от работодателя

20

11

0

9

0580

ДЗПО от работодателя

3

0

0

3

1000

1 300

950

0

350

1016

Вода,,горива и енергия-нафта

1 300

950

0

350

Всичко за дейността: 117                           1 798              1 220                   0                578

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

299 425

299 425

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

299 425

299 425

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

18 781

18 781

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

7413

7413

0

0

0205

СБКО с х-р на възнаграждние

5 053

5 053

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

5 064

5 064

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения-болнични

1 251

1 251

0

0

0500

Задължителни Осигурителни вноски от работодател

66 050

66 050

0

0

0551

ДОО от работодател

38 480

38 480

0

0

0552

УПФ от работодателя

7 853

7 853

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

15 507

15 507

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

4210

4210

0

0

1000

121 069

112 474

0

8 595

1011

Храна

4 459

4 459

0

0

1013

Постелен инвентар и облекло

1 200

1 200

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

396

396

0

0

1015

Материали

10 173

10 173

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

45 477

45 477

0

0

1020

Разходи за наеми

14 688

6 093

0

8 595

1030

Текущ ремонт

43 834

43 834

0

0

 

Стр. 1 от 2                                                                                                                                         07/02/2022

 

 

Отчет бюджет м.IX. 2021г.

Отчет за бюджета за периода
Септември 2021

Код: 3338

Наименование: Ресурсно подпомагане Параграф

Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

4 455

4 455

0

0

1016

Вода, горива и енергия-нафта

4 455

4 455

0

0

Всичко за дейността: 3338

4 455

4 455

0

0

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

3 299

3 299

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

3 160

3 160

0

0

1020

Разходи за наеми

139

139

0

0

Всичко за дейността: 389

3 299

3 299

0

0

Код: 713

Наименование: 177 ОУ - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

323

323

0

0

1015

Материали

323

323

0

0

Всичко за дейността: 713

323

323

0

0

Всичко за обекта

370 483

365 126

0

5 357

Всичко

370 483

365 126

0

5 357

 

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан..

6100

Трансфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

391 073

385 716

5 357

0

6109

Предоставени трансфери /-/

391 073

385 716

5 357

0

6400

2 497

2 497

0

0

6401

- получени трансфери (+)

2 497

2 497

0

0

8800

Временно съхранявани средства и средства

7 165

0

7 165

0

8803

средства на разпореждане предоставени / събрани от

7 165

0

7 165

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

Всичко за дейността:

400 735

388 213

12 522

0

Всичко за обекта

400 735

388 213

12 522

0

Всичко

400 735

388 213

12 522

0

 

                                                                                                                 Изготвил:Гл.счетоводител                                                                         Директор


 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114    Отчет за бюджета за периода

                          Септември 2021

Код: 117

Наименование: 177 ОУ - ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа                                                               Всичко     Държ. д-сти         Общ. д-сти        Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

189

0

0

189

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

189

0

0

189

0500

Задължителни осигурителни  вноски от работодател

39

0

0

39

0551

ДОО от работодател

27

0

0

27

0560

ЗОВ от работодател

9

0

0

9

0580

ДЗПО от работодател

3

0

0

3

1000

500

150

0

350

1016

Вода, горива и енергия-нафта

500

150

0

350

Всичко за дейността: 117                                                                             728                    150                         0                     578

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа                                                 Всичко     Държ. д-сти        Общ. д-сти          Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

214 241

214 241

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

214 241

214 241

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

11 695

11 695

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

5613

5613

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

5 064

5 064

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения-болн.

1 018

1 018

0

0

0500

Задължителни осиг. вноски от работодател

47 450

47 450

0

0

0551

ДОО от работодател

27 731

27 731

0

0

0552

УПФ от работодател

5 666

5 666

0

0

0560

ЗОВ от работодател

11 069

11 069

0

0

0580

ДЗПО от работодател

2 984

2 984

0

0

1000

88 292

83 513

0

4 779

1011

Храна

3 100

3 100

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

2 615

2 615

0

0

1015

Материали

8 037

8 037

0

0

1016

Вода ,горива и енергия-нафта

18 885

18 885

0

0

1020

Разходи за наеми

11 821

7 042

0

4 779

1030

Текущ ремонт

43 834

43 834

0

0

Всичко за дейността: 322                                                                        361 678              356 899                        0                4 779

 

Стр. 1 от 2                                                                                                                                         06/10/2021

э

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа                                                              Всичко         Държ. д-сти      Общ. д-сти              Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

214 430

214 241

0

189

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

214 430

214 241

0

189

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

11 695

11 695

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

5613

5613

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

5 064

5 064

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения-болнични

1 018

1 018

0

0

0500

Задължителни осигурителни вноски от работодател

47 489

47 450

0

39

0551

ДОО от работодател

27 758

27 731

0

27

0552

УПФ от работодател

5 666

5 666

0

0

0560

ЗОВ от работодател

11 078

11 069

0

9

0580

ДЗПО от работодател

2 987

2 984

0

3

1000

96 869

91 740

0

5 129

1011

Храна

3 100

3 100

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

5 775

5 775

0

0

1015

Материали

8 360

8 360

0

0

1016

Вода. горива и енергия-нафта

23 840

23 490

0

350

1020

Разходи за наеми

11 960

7 181

0

4 779

1030

Текущ ремонт

43 834

43 834

0

0


                                                                                                                                                         Всичко за дейността:                      370 483                     365 126                                      0                          5357 

                                                                                                                                                                                                                            Всичко за обекта                 370 483                   365 126                                 0                       5 357

                                                                                                                       Всичко                  370 483                  365 126                                 0                       5 357

 

 

 

 

 

 

Отчет бюджет за м.януари-юни  2021г.

177 ОУ "Се. Св. Кирил и Методий"

7215114                                          Отчет за бюджета за периода

Юни 2021

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ - ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

109

0

0

109

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

109

0

0

109

0500

Задължителни Осигурителни вноски от работодател

24

0

0

24

0551

ДОО от работодател

16

0

0

16

0560

ЗОВ от работодателя

5

0

0

5

0580

ДЗПО от работодателя

3

0

0

3

1000

 

350

0

0

350

1016

Вода.горива и енергия-нафта

350

0

0

350

 

Всичко за дейността: 117                             483                    0                    0                483

 

 
 

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

152 978

152 978

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

152 978

152 978

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

9 640

9 640

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

3813

3 813

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

5 064

5 064

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотнош.-болнични

763

763

0

0

0500

Задължителни Осигурителни. вноски от работодател

33 773

33 773

0

0

0551

ДОО от работодател

19 890

19 890

0

0

0552

УПФ от работодателя

3 980

3 980

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

7 841

7 841

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

2 062

2 062

0

0

1000

 

32 668

32 668

0

0

1011

Храна

3 100

3 100

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи

225

225

0

0

1015

Материали

3 379

3 379

0

0

1016

Вода.горива и енергия-нафта

10 431

10 431

0

0

1020

Разходи за наеми

5 733

5 733

0

0

1030

Текущ ремонт

9 800

9 800

0

0

 

Всичко за дейността: 322                        229 059          229 059                   0                    0

 

 
 

 

Стр. 1 от 2                                                                                                                                         05/07/2021

Този документ е издаден от облачна система Bcoms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, София,

бул.В.Левски 66,тел.02/980 5404 www.comsy54.com

 

 

 

177 ОУ "Се. Св. Кирил и Методий' 7215114

Текстово поле: 177 ОУ "Се. Св. Кирил и Методий' 7215114Отчет за бюджета за периода
Юни 2021

 

Гл. счетоводител: Изготвил:...........

Директор:

           
   
  Текстово поле: Гл. счетоводител: Изготвил:
      Текстово поле: Директор:
 
 

Област бюджет

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

6100

Трансфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

286 482

281 200

5 262

0

6109

Предоставени трансфери /-/

286 462

281 200

5 262

0

8800

Временно съхранявани средства и средства

8 747

0

8 747

0

8803

средства на разпореждане предоставени / събрани от

8 747

0

8 747

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

295 209

281 200

14 009

0

 

Всичко за обекта

295 209

281 200

14 009

0

 

Всичко

295 209

281 200

14 009

0

 

 

 
 

 

Стр.1 от 1                                                                                                                                          05/07/2021

Този документ е издаден от облачна система Booms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, София,

бул.В.Левски 66,тел.02/980 5404 www.comsy54.com

 

 

 

177 ОУ "'Св. Св. Кирил и Методий’

7215114                                                               Отчет за бюджета за периодаМарт 2021

Област Бюджет

Код  Наименование                                                                                                                                       :

     Параграф Наименование на Параграф                       Всичко      Държ.. д-сти  Общ. д-сти    Дофинанс.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

49 688

49 688

0

0

0101

Заплата на персонал по трудови правоотношения

49 688

49688

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 026

2 026

0

0

0202

За персонал тю извънтрудови правоотношения

1 413

1 413

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения -болничн

613

613

0

0

0500

Задължителни Осигурителни. вноски от работодател

11 086

11 066

0

0

0551

ДОО от работодател

6 526

6 526

0

0

0552

УПФ от работодател

1 304

1 304

0

0

0560

ЗОВ от работодател

2 569

2 569

0

0

0580

ДЗПО от работодател

667

667

0

0

1000

 

24 814

24 814

0

0

1011

Храна

2 119

2119

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

225

225

0

0

1015

Материали

2 093

2 093

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

9 755

9 755

0

0

1020

Разходи за наеми

3 794

3 794

0

0

1030

Текущ ремонт

6 828

6 828

0

0

                                                                                                                                  


                                                Всичко за дейността :                 87 594         87 594                     0                    0

Стр-1 от 1                                                                                                                                         18/05/2021

Този документ е издаден от облачна система Booms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, София,

бул.В.Левски 66,тел.02/980 5404 www comsy54 com

 

 

 

 

177 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

БЮДЖЕТ 2021 Г.

формула, определена със Заповед № СОА21-РД-317/23.02.2021 г.

88

Наименование на параграфа

годишен план

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

6109

вътрешни трансфери в системата на първостепенния р

471074

126 399

116 682

112 890

115103

 

 

 
 

 

3322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

§8

Наименование на параграфа

годишен план

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

0101

заплати и възнаграждения на персонала нает по труд

345 001

86 250

86 250

86 250

86251

0202

за персонала по извънтрудови правоотношения

7 200

1 800

1800

1 800

1800

0551

осигурителни вноски от работодатели за Държавното

37 672

9 418

9 418

9418

9418

0552

осигурителни вноски от работодатели за Учителския

12 600

3 150

3 1S0

3 ISO

3150

0560

здравно-осигурителни вноски от работодатели

16 560

4 140

4 140

4 140

4140

0580

вноски за допълнително задължително осигуряване от

9 660

2 415

2 415

2 415

2415

1011

Храна

4 795

1438

1 199

959

1199

1013

Постелен инвентар и облекло

2 578

0

2 578

0

0

1014

Учебни и научно-изследователски разходи и книги за

4 811

1 443

1 203

962

1203

1015

материали

2 300

690

575

460

575

1016

вода, горива и енергия

8 700

2 310

1925

1 540

2925

1020

разходи за външни услуги

3 659

1 148

915

682

914

1098

други разходи, некласифицирани в другите параграфи

9 071

9 071

0

0

0

 

Общо за дейност 3322

464 607

123 273

115 568

111776

113990

 
 
 

 

 
 

 

3338 Ресурсно подпомагане

8$

Наименование на параграфа

годишен план

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

1016

вода, горива и енергия

4 455

1 114

1 114

1 114

1113

 

Общо за дейност 3338

4 455

1114

1 114

1 114

1113

 
 
 

 

 
 

 

3389 Други дейности по образованието

88

Наименование на параграфа

годишен план

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

1020

разходи за външни услуги

1 712

1 712

0

0

0

 

Общо за дейност 3389

1712

1 712

0

0

0

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ЗА   2020г.

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий1 7215114

Отчет за бюджета за периода
Декември 2020

 

Област бюджет

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения.

264 038

264 038

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения.

264 038

264 038

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

17 068

17 068

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

8 280

8 280

0

0

0205

СБКО с х-р на възнаграждние

5312

5 312

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

2 878

2 878

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения-болн.

598

598

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

57 989

57 989

0

0

0551

ДОО от работодател

34 088

34 088

0

0

0552

УПФ от работодателя

7 304

7 304

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

13 117

13 117

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

3 480

3 480

0

0

1000

 

141 713

136 224

0

5 489

1011

Храна

3 979

3 979

0

0

1013

Постелен инвентар и облекло

1 430

1 430

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

2 588

2 588

0

0

1015

Материали

58 591

58 591

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

18 146

18 146

0

0

1020

Разходи за наеми

22 558

17 069

0

5 489

1030

Текущ ремонт

33 579

33 579

0

0

1062

Разходи за застраховки

842

842

0

0

5200

Придобиване на ДМА

4 970

4 970

0

0

5201

Придобиване на компютри и хардуер

4 108

4 108

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

862

862

0

0

 

Всичко за дейността: 322                                        485 778               480 289                            0                   5 489

 

 
 

 

Код: 3338

Наименование: Ресурсно подпомагане Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

 

3 164

3 164

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

3 164

3 164

0

0

 

Всичко за дейността: 3338

3 164

3 164

0

0

 

 

 
 

 

Стр. 1 от 2                                                                                                                                        16/02/2021

Този документ е издаден от облачна система Booms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, София,

бул.В.Левски 66,тел.02/980 5404 www.comsy54.com

 

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО Параграф Наименование на параграфа Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

 

7 131

7 131

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

6 666

6 666

0

0

1020

Разходи за наеми

465

465

0

0

 

Всичко за дейността: 389

7 131

7 131

0

0

 

Код: 437

 

 

 

 

Наименование: 177 ОУ - МЕДИКАМЕНТИ

 

 

 

 

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

 

300

300

0

0

1012

Медикаменти

300

300

0

0

 

Всичко за дейността: 437

300

300

0

0

 

Код: 713

 

 

 

 

Наименование: 177 ОУ - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

 

 

 

 

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

 

318

318

0

0

1015

Материали

318

318

0

0

 

Всичко за дейността: 713

318

318

0

0

 

Всичко за обекта

496 691

491 202

0

5 489

 

Всичко

496 691

491 202

0

5 489

 

 


1.Гл. счетоводител:  Румяна Миланова

2.Директор

Изготвил:.Гл.счетоводител                      

 

Директор:   не се чете

Стр. 2 от 2                                                                                                                                        16/02/2021

Този документ е издаден от облачна система Bcoms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, София,

бул. В.Левски 66,тел.02/980 5404 www.comsy54.conn

 

 

 

Отчет бюджет м.септември 2020г.

177 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”

7215114                            Отчет за бюджета за периода

Септември 2020

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

0100

За rtedc0H¶1 по извън"удови f1daB00THooeH

167 646

        167 646

 

 

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

167 646

167646

 

 

0200

Други  възнаграждения и плащания за персонала

              8078

8078

 

 

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

5011

5011

 

 

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

2 878

2 878

 

 

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения-болн.

189

                189

 

 

0500

Задължителни осигурителни. вноски от работодател

37 101

37 101

 

 

0551

ДОО от работодател

21 885

21 885

 

 

0552

УПФ от работодателя

4 865

4 865

 

 

0560

ЗОВ от работодателя

8 288

8 288

 

 

0580

ДЗПО от работодателя

2 063

2 063

 

 

1000

 

68996

66 032

 

2 964

1011

Храна

1 727

1 727

 

 

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

8 638

8 638

 

 

1015

Материали

9 523

9 523

 

 

1016

Вода , горива и енергия-нафта

3161

3161

 

 

1020

Разходи за наеми

17 083

14 119

 

2 964

1030

Текущ ремонт

28 864

28 864

 

 

5200

Придобиване на ДМА

2302

2 302

 

 

5201

Придобиване на компютри и хардуер

1 440

1 440

 

 

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

           862

862

 

 

                                                 Всичко за дейността:                 284 123              281 159                            2964             

 

Всичко

Гл. счетоводител:Кмет/Директор:..

Изготвил:

Стр. 1 от22/40/2020


                                                                                           Отчет за бюджета за периода
                                                                                                        Юни 2020

                                                                                                   Област бюджет

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

6100

Трансфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

279 220

276 256

2 964

0

6109

Предоставени трансфери /-/

279 220

276 256

2 964

0

8800

Временно съхранявани средства и средства

8 056

8 056

0

0

8803

средства на разпореждане предоставени / събрани от

8 056

8 056

0

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

287 276

284 312

2 964

0

 

Всичко за обекта

287 276

284 312

2 964

0

 

Всичко

287 276

284 312

2 964

0

 

 

 
 

 

 

 

 
       
 

Гл.счетоводител: Изготвил:.................

   

Кмет/Директор: Евелина Гурсова

 

 

  

08/07/2020

Текстово поле: 08/07/2020Стр. 1 от 1

Отчет за бюджета за периода
Юни 2020

Област бюджет

Наиме

Параг^

Код: 322 нование: 177 ОУ

заф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

116 547

116 547

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

116 547

116 547

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 939

2 939

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

2 750

2 750

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотнош.-болн.

189

189

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

25 676

25 676

0

0

0551

ДОО от работодател

15 375

15 375

0

0

0552

УПФ от работодателя

3 279

3 279

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

5 739

5 739

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

1 283

1 283

0

0

1000

 

38 424

35 460

0

2 964

1011

Храна

1 727

1 727

0

0

1015

Материали

3 942

3 942

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

2 775

2 775

0

0

1020

Разходи за наеми

11 948

8 984

0

2 964

1030

Текущ ремонт

18 032

18 032

0

0

5200

Придобиване на ДМА

862

862

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

862

862

0

0

 

Всичко за дейността: 322                                    184 448              181 484                         0                  2 964

 

 
 

 

 

Код: 389

 

 

 

 

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

 

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

 

5 269

5 269

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

4 945

4 945

0

0

1020

Разходи за наеми

324

324

0

0

 

Всичко за дейността: 389

5 269

5 269

0

0

 

Всичко за обекта

189 717

186 753

0

2 964

 

Всичко

189 717

186 753

0

2 964

 

 

 
 

 

 

 

 
       
 

Гл.счетоводител:. Изготвил:....................

   

Кмет/Директор:       Евелина Гурсова

 

 

 

 

 

 


Стр. 1 от 1    

 

     177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
                                  Отчет за бюджета по прихода
                                    за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      6100 Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни                     139256,00 139256,00 0,00 0,00    
      6109 Предоставени трансфери /-/                                   139256,00 139256,00 0,00 0,00    
      8800 Временно съхранявани средства и средства                     4385,00 4385,00 0,00 0,00    
      8803 средства на разпореждане предоставени / събрани от           4385,00 4385,00 0,00 0,00    
      9500 Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-                     0,00 0,00 0,00 0,00    
                 
    Всичко за прихода 143641,00 143641,00 0,00 0,00    
                 
                 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отчет за бюджета по разхода
за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      100 За персонал по извънтрудови правоотноoен                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      101 Заплати на персонал по трудови правоотношения                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      200 Други възнаграждения и плащания за персонала                     1839,00 1839,00 0,00 0,00    
      202 За персонал по извънтрудови правоотношения                     1650,00 1650,00 0,00 0,00    
      209 За нещатен персонал по трудови правоотно-болнични                189,00 189,00 0,00 0,00    
      500 Задължителни Осиг. вноски от работодател                     15124,00 15124,00 0,00 0,00    
      551 ДОО от работодател                                           9098,00 9098,00 0,00 0,00    
      552 УПФ от работодателя                                          1889,00 1889,00 0,00 0,00    
      560 ЗОВ от работодателя                                          3383,00 3383,00 0,00 0,00    
      580 ДЗПО от работодателя                                         754,00 754,00 0,00 0,00    
      1000                                                              28968,00 28968,00 0,00 0,00    
      1011 Храна                                                        1727,00 1727,00 0,00 0,00    
      1014 Учебни и научноизследователски разходи и                     1253,00 1253,00 0,00 0,00    
      1015 Материали                                                    1572,00 1572,00 0,00 0,00    
      1016 Вода,горива и енергия-нафта                                  2374,00 2374,00 0,00 0,00    
      1020 Разходи за наеми                                             4010,00 4010,00 0,00 0,00    
      1030 Текущ ремонт                                                 18032,00 18032,00 0,00 0,00    
    Всичко за       114615,00 114615,00 0,00 0,00    

 

 

177 КИРИЛ И МЕТОДИЙ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

формула, определена със Заповед № СОА20-РД09-1391/25.02.2020 Г.

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

6109

вътрешни трансфери

465 220

131 757

116 652

108 258

108553

 

 

Общо приходи

465 220

131 757

116 652

108 258

108553

 

 

 
 

 

3322 Общообразователни училища

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

0101

заплати и възнаграждения на персонала нает по труд

310 000

77 500

77 500

77 500

77500

ДО

0205

изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо

6 600

0

6 600

0

0

ДО

0551

осигурителни вноски от работодатели за ДОО

44 082

11020

11020

11021

11021

ДО

0552

осигурителни вноски от работодатели за УПФ

11790

2 947

2 948

2 947

2948

ДО

0560

здравно-осигурителни вноски от работодатели

14 880

3 720

3 720

3 720

3720

ДО

1011

Храна

6 298

2 837

1 154

1153

1154

ДО

1013

Постелен инвентар и облекло

1500

0

1500

0

0

до

1015

материали

10 000

2 500

2 500

2 500

2500

до

1016

вода, горива и енергия

15 000

3 750

3 750

3 750

3750

до

1020

разходи за външни услуги

23 839

6 252

5 960

5 667

5960

ДО

1030

Текущ ремонт

20 000

20 000

0

0

0

ДО

1098

други разходи, некласифицирани в другите параграфи

0

0

0

0

0

 

 

Общо за дейност 3322

463 989

130 526

116 652

108 258

108553

 

3389

Други дейности по образованието

 

 

 

 

 

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

1020

разходи за външни услуги

931

931

0

0

0

 

 

Общо за дейност 3389

931

931

0

0

0

 
 
 

 

 
 

 

 

 

                 
 

4437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

1012

Медикаменти

300

300

0

• 0

0

 

 

Общо за дейност 4437

300

300

0

0

0

 

 

 
   

Общо приходи Общо разходи

 

465 220                131 757

465 220                131 757

 

116 652                  108 258                    108553

116 652                  108 258                    108553

 
   

Счетоводител:

Директор:

 

 

 

 

 

 

                           
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

177 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

с. Световрачене

Бюджет 2019 г.  по  формула, определена със Заповед № СОА19-РД09-276/28.02.2019 г.

Дейност

 

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

6109

вътрешни трансфери в системата на първ

390 427

105 564

96 568

93 727

94568

 

 

Общо приходи

390 427

105 564

96 568

93 727

94568

 

 

 

 

 

3322 Общообразователни училища

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

0101

заплати и възнаграждения на персонала

297 000

73 750

75 750

73 750

73750

до

0551

осигурителни вноски от работодатели за

41948

10 487

10 487

10 487

10487

до

0552

осигурителни вноски от работодатели за

10 320

2 580

2 580

2 580

2580

до

0560

здравно-осигурителни вноски от работод

14 160

3 540

3 540

3 540

3540

до

1011

Храна

5 922

1777

1480

1 185

1480

ДО

1015

материали

2 800

840

700

560

700

до

1016

вода, горива и енергия

6 504

1951

1626

1301

1626

до

1020

разходи за външни услуги

10 153

10 153

0

0

0

 

 

Общо за дейност 3322

388 807

105 078

96 163

93 403

9416

 

 

3338 Ресурсно подпомагане

Дейност

§§

Наименование на параграфа

план годишен

план 1 трим.

план 2 трим.

план 3 трим.

план 4 трим.

ДО

1016

вода, горива и енергия

1620

486

405

324

405

 

 

Общо за дейност 3338

1620

486

405

324

405

 
 

 

Общо приходи:                                                              390427               105564          96568            93727          94568      Общо разходи:                                                               390427               105564          96568            93727          94568

 

 

 

                                                                                      177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

                   

                                                          Отчет за бюджет  месец януаридо месец септември-2019г.

       
     
 

 

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

3600

 

90

90

0

0

3612

Приходи от застраховки

90

90

0

0

6100

Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

340 983

337 592

3 391

0

6101

Пред. трансфери от/за бюдж. на др. мин.

130

130

0

0

6109

Предоставени трансфери /-/

340 853

337 462

3 391

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко за обекта

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко

341 073

337 682

3 391

0

 

 

 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периода м .септември 2019г.

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ-ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтс!удови пбавоотнооен

153

0

0

153

0101

Заплати на персонал по трудови правоотно

153

0

0

153

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

52

6

0

46

0551

ДОО от работодател

34

0

0

34

0560

ЗОВ от работодателя

12

0

0

12

0580

ДЗПО от работодателя

6

6

0

0

 

Всичко за дейността: 117                                         205                          6                          0                      199

 

 

 

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтрудови пбавоотношения

153 571

153 571

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

8 684

8 684

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

4 000

4 000

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

3 756

3 756

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотно-болнични

928

928

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

34 588

34 588

0

0

0551

ДОО от работодател

20 080

20 080

0

0

0552

УПФ от работодателя

5 097

5 097

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

7 534

7 534

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

1 877

1 877

0

0

1000

 

38 949

38 949

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи и

1 432

1 432

0

0

1015

Материали

8 223

8 223

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

4 640

4 640

0

0

1020

Разходи за наеми

14 664

14 664

0

0

1030

Текущ ремонт

9 990

9 990

0

0

5200

Придобиване на ДМА

6 768

6 768

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

6 768

6 768

0

0

 

Всичко за дейността: 322                                  242 560              242 560                          0                          0

 

 

 

 

Код: 389

Наименование: 177 ОУ - ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО Параграф Наименование на параграфа Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

1000

4 613

4 613

0

0

         

 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периода

Декември2019

 


Област бюджет

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

3600

 

90

90

0

0

3612

Приходи от застраховки

90

90

0

0

6100

Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

340 983

337 592

3 391

0

6101

Пред. трансфери от/за бюдж. на др. мин.

130

130

0

0

6109

Предоставени трансфери /-/

340 853

337 462

3 391

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко за обекта

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко

341 073

337 682

3 391

0

 

 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периода

Декември 2019

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ-ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

153

0

0

153

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

153

0

0

153

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

52

6

0

46

0551

ДОО от работодател

34

0

0

34

0560

ЗОВ от работодателя

12

0

0

12

0580

ДЗПО от работодателя

6

6

0

0

 

Всичко за дейността: 117                                         205                          6                          0                      199

 

 

 

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтрудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

8 684

8 684

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношения

4 000

4 000

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

3 756

3 756

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотношения-болнични

928

928

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

34 588

34 588

0

0

0551

ДОО от работодател

20 080

20 080

0

0

0552

УПФ от работодателя

5 097

5 097

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

7 534

7 534

0

0

0580

ДЗПО от работодателя

1 877

1 877

0

0

1000

 

38 949

38 949

0

0

1014

Учебни и научноизследователски разходи 

1 432

1 432

0

0

1015

Материали

8 223

8 223

0

0

1016

Вода,горива и енергия-нафта

4 640

4 640

0

0

1020

Разходи за наеми

14 664

14 664

0

0

1030

Текущ ремонт

9 990

9 990

0

0

5200

Придобиване на ДМА

6 768

6 768

0

0

5203

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен

6 768

6 768

0

0

 

Всичко за дейността: 322                                  242 560              242 560                          0                          0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отчет за бюджета по разхода
за Март 2020
 
                 
Дейност Пар. Наименование Общо ДД МД Доф.    
      100 За персонал по извънтрудови правоотноoен                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      101 Заплати на персонал по трудови правоотношения                     68684,00 68684,00 0,00 0,00    
      200 Други възнаграждения и плащания за персонала                     1839,00 1839,00 0,00 0,00    
      202 За персонал по извънтрудови правоотношения                     1650,00 1650,00 0,00 0,00    
      209 За нещатен персонал по трудови правоотно-болнични                189,00 189,00 0,00 0,00    
      500 Задължителни Осиг. вноски от работодател                     15124,00 15124,00 0,00 0,00    
      551 ДОО от работодател                                           9098,00 9098,00 0,00 0,00    
      552 УПФ от работодателя                                          1889,00 1889,00 0,00 0,00    
      560 ЗОВ от работодателя                                          3383,00 3383,00 0,00 0,00    
      580 ДЗПО от работодателя                                         754,00 754,00 0,00 0,00    
      1000                                                              28968,00 28968,00 0,00 0,00    
      1011 Храна                                                        1727,00 1727,00 0,00 0,00    
      1014 Учебни и научноизследователски разходи и                     1253,00 1253,00 0,00 0,00    
      1015 Материали                                                    1572,00 1572,00 0,00 0,00    
      1016 Вода,горива и енергия-нафта                                  2374,00 2374,00 0,00 0,00    
      1020 Разходи за наеми                                             4010,00 4010,00 0,00 0,00    
      1030 Текущ ремонт                                                 18032,00 18032,00 0,00 0,00    
    Всичко за       114615,00 114615,00 0,00 0,00    

 

 

 


 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА

за периода месец януари до месец септември 2019г.

 

 

 

Област бюджет

Код:

Наименование:

Параграф Наименование на параграфа

Всичко

Държ. д-сти

Общ. д-сти

Дофинан.

3600

 

90

90

0

0

3612

Приходи от застраховки

90

90

0

0

6100

Тратсфери /субсидии,вноски/ м/у бюджетни

340 983

337 592

3 391

0

6101

Пред. трансфери от/за бюдж. на др. мин.

130

130

0

0

6109

Предоставени трансфери /-/

340 853

337 462

3 391

0

9500

Депозити и средства по сметки/нето/ /+,-

0

0

0

0

 

Всичко за дейността:

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко за обекта

341 073

337 682

3 391

0

 

Всичко

341 073

337 682

3 391

0

 

 

 
 

 

 

177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

7215114                                Отчет за бюджета за периодаСептември 2019

Област бюджет

Код: 117

Наименование: 177 ОУ-ИЗБОРИ

Параграф Наименование на параграфа Всичко Държ. д-сти Общ. д-сти Дофинан.

0100

За пебсонал по извънтс!удови пбавоотнооен

153

0

0

153

0101

Заплати на персонал по трудови правоотно

153

0

0

153

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

52

6

0

46

0551

ДОО от работодател

34

0

0

34

0560

ЗОВ от работодателя

12

0

0

12

0580

ДЗПО от работодателя

6

6

0

0

 

Всичко за дейността: 117                                         205                          6                          0                      199

 

 
 

 

Код: 322

Наименование: 177 ОУ

Параграф Наименование на параграфа Всичко  Държ. д-сти  Общ. д-сти  Дофинан.

0100

За персонал по извънтрудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0101

Заплати на персонал по трудови правоотношения

153 571

153 571

0

0

0200

Други възнаграждения и плащания за персонала

8 684

8 684

0

0

0202

За персонал по извънтрудови правоотношен

4 000

4 000

0

0

0208

Обезщетения по Кодекса на труда

3 756

3 756

0

0

0209

За нещатен персонал по трудови правоотно-бол

928

928

0

0

0500

Задължителни Осиг. вноски от работодател

34 588

34 588

0

0

0551

ДОО от работодател

20 080

20 080

0

0

0552

УПФ от работодателя

5 097

5 097

0

0

0560

ЗОВ от работодателя

7 534

7 534

0